Hristiyanlıkta Mezhepler

Bir Hristiyan mezhebi, temel öğretiler konusunda diğer mezheplerle görüş birliğinde olan, ancak öğretinin ikincil konularında yorum, gelenek ve yaklaşım farkları taşıyan bir Hristiyanlık dalıdır. Mezhepler bu farklarından dolayı kendilerine özgü adlarla anılırlar ve çok sayıda üyeden oluşurlar.

Hristiyanlık Nedir?

Hristiyanlık İsa Mesih’i ve O’nun öğretilerini temel alan tektanrılı, dünyadaki en yaygın dindir. Hristiyanlık inancına sahip kişilere Hristiyan denir. Hristiyanlar Kutsal Kitap’a inanırlar. Hristiyan Kelimesinin Kökeni Hristiyan sözcüğünün kökeni, Mesih kelimesinin İncil’in özgün dilinde Grekçe karşılığı olan khristos (χριστός) kelimesine dayanır. Mesih sözcüğü İbranicedeki maşiah (משיח) kelimesinden gelir ve ‘başı yağla ovulmak suretiyle kutsanarak önemli…