News

Zebur Nedir?

Hristiyanlıkta Zebur veya diğer adıyla Mezmurların yeri ve önemi, İsa Mesih’in öğretileri ve Hristiyan ibadet geleneği üzerinde derin bir etkiye sahiptir. Mezmurlar, Eski Ahit’in bir parçası olarak kabul edilir ve Kutsal Kitap’ın özel bir bölümünü oluşturur. İsa Mesih’in hayatı ve öğretileriyle Mezmurlar arasında çeşitli bağlantılar bulunur:

Read article
Kilise Nedir?

Sözcük anlamı ‘topluluk’, ‘cemaat’ olan ‘kilise’ sözcüğü, farklı bağlamlarda farklı anlamlara gelebilmektedir. Gündelik konuşmada en çok, ‘bir Hristiyan topluluğunun bir araya geldiği, ibadet ettiği, tapınma amacıyla yapılmış bina’ anlamıyla kullanılır. Örneğin, ‘Arkeolojik kazılarda eski bir kilisenin kalıntıları bulundu’ gibi bir cümlede kilise sözcüğü bu anlamda kullanılmaktadır. ‘Kilise’, ayrıca, bir Hristiyan mezhebi ya da alt-mezhebi anlamında…

Read article
Hristiyanlık Nedir?

Hristiyanlık İsa Mesih’i ve O’nun öğretilerini temel alan tektanrılı, dünyadaki en yaygın dindir. Hristiyanlık inancına sahip kişilere Hristiyan denir. Hristiyanlar Kutsal Kitap’a inanırlar. Hristiyan Kelimesinin Kökeni Hristiyan sözcüğünün kökeni, Mesih kelimesinin İncil’in özgün dilinde Grekçe karşılığı olan khristos (χριστός) kelimesine dayanır. Mesih sözcüğü İbranicedeki maşiah (משיח) kelimesinden gelir ve ‘başı yağla ovulmak suretiyle kutsanarak önemli…

Read article