Üçlü Birlik Nedir?

Hristiyanlık tek tanrılı bir dindir. Çünkü Tanrı kendisinin tek gerçek ilah olduğunu Kutsal Kitap’ta açıkça belirtir. Kutsal Kitap’taki birçok ayette bu bu gerçek çeşitli yönleriyle açıklanmaktadır.  Örneğin, Eski Antlaşma’nın Yasa’nın Tekrarı adlı kitabındaki şu ayet: “Dinle ey İsrail. Tanrı’mız RAB, tek RAB’dir” (6:4). Ya da Yeni Antlaşma’da bulunan Romalılar Mektubu’ndaki 3:29-30 ayetleri: “Yoksa Tanrı yalnız…

Hristiyanlık Nedir?

Hristiyanlık İsa Mesih’i ve O’nun öğretilerini temel alan tektanrılı, dünyadaki en yaygın dindir. Hristiyanlık inancına sahip kişilere Hristiyan denir. Hristiyanlar Kutsal Kitap’a inanırlar. Hristiyan Kelimesinin Kökeni Hristiyan sözcüğünün kökeni, Mesih kelimesinin İncil’in özgün dilinde Grekçe karşılığı olan khristos (χριστός) kelimesine dayanır. Mesih sözcüğü İbranicedeki maşiah (משיח) kelimesinden gelir ve ‘başı yağla ovulmak suretiyle kutsanarak önemli…