Tanrı’nın Sağladığı Birlik

 Sen beni dünyaya gönderdiğin gibi, ben de onları dünyaya gönderdim. Onlar da gerçekle kutsal kılınsınlar diye kendimi onların uğruna adıyorum. “Yalnız onlar için değil, onların sözüyle bana iman edenler için de istekte bulunuyorum, hepsi bir olsunlar. Baba, senin bende olduğun ve benim sende olduğum gibi, onlar da bizde olsunlar. Dünya da beni senin gönderdiğine iman…

Kendini Tanıtan Tanrı

 Sonra onlara şöyle dedi: “Daha sizlerle birlikteyken, ‘Musa’nın Yasası’nda, peygamberlerin yazılarında ve Mezmurlar’da benimle ilgili yazılmış olanların tümünün gerçekleşmesi gerektir’ demiştim.” Bundan sonra Kutsal Yazılar’ı anlayabilmeleri için zihinlerini açtı.  Onlara dedi ki, “Şöyle yazılmıştır: Mesih acı çekecek ve üçüncü gün ölümden dirilecek; günahların bağışlanması için tövbe çağrısı da Yeruşalim’den başlayarak bütün uluslara O’nun adıyla…

12 Mayıs 2021

 Ey göğe çıkan Rabbimiz İsa Mesih! Biz senin önünde yere kapanarak sana tapınırız. Senin önünde durarak sana şükrederiz. Ellerimizi sana uzatarak sana sığınırız. Bizi savunan ve bizim için göklerde aracılık eden sensin. Sana şükürler olsun Kralımız! Amin.  

Eyüp Peygamberi Anıyoruz

Kilise’de bugün Eyüp peygamberi anıyoruz. Eyüp, Kenan diyarının kuzeydoğusunda bulunan Uz bölgesindendi. Temiz ve doğru bir kişiydi. Kutsal Kitap’ın Eyüp bölümü, Eyüp’ün Tanrı tarafından verilen ıstıraplarla sınanırken yitirmediği derin inancını ele alır. Arkadaşlarının Tanrı’ya hakaret etmesi konusundaki ayartılarını dikkate almayıp on çocuğunun ölmesine, sağlığını ve servetini kaybetmesine rağmen Tanrı’ya lanet okumadı. Eyüp Kitabı ayet 1:…

İhtiyaçlarımız Ve Tanrı

 Sonra şöyle dedi: “Sizlerden birinin bir arkadaşı olur da gece yarısı ona gidip, ‘Arkadaş, bana üç ekmek ödünç ver. Bir arkadaşım yoldan geldi, önüne koyacak bir şeyim yok’ derse, öbürü içerden, ‘Beni rahatsız etme! Kapı kilitli, çocuklarım da yanımda yatıyor. Kalkıp sana bir şey veremem’ der mi hiç? Size şunu söyleyeyim, arkadaşlık gereği kalkıp ona…

05 Mayıs 2021

 Bizi sonsuz bir sevgiyle seven Tanrımız. Sen bize vaat ettin ki, senden Oğlun’un adıyla ne dilersek bize vereceksin. Bize en büyük ihtiyacımızı, Oğlun İsa Mesih’i verdin bile! Sana şükürler olsun. Ya Rab bize yardım et ki, her ihtiyacımız için sana sığınalım ve yalnız senden yardım bekleyelim. Bize sana güvenmeyi öğret. Bunu senden İsa Mesih’in…

İskenderiyeli Athanasius’u Anıyoruz

Kilise’de bugün İskenderiyeli kilise önderi Athanasius’ı anıyoruz. Athanasius M.S 295’de Mısır’da doğmuş, Kilise’nin en karmaşık olduğu bir zamanda dini önder olmuştu. 325’te yapılan İznik Konsili’nde Athanasius, Hristiyanlığı, İsa Mesih’in ilahi doğasını reddeden Ariusçu sapkınlara karşı savunmuştur. Kırk beş yıl İskenderiye şehrinin başpiskoposluğunu yapmış, bu süre zarfında da doğru öğretiyi savunmuştur. Beş defa sürülmenin yanı sıra…

Gerçek Sevgi

 “Baba’nın beni sevdiği gibi, ben de sizi sevdim. Benim sevgimde kalın. Eğer buyruklarımı yerine getirirseniz sevgimde kalırsınız, tıpkı benim de Babam’ın buyruklarını yerine getirdiğim ve sevgisinde kaldığım gibi… Bunları size, sevincim sizde olsun ve sevinciniz tamamlansın diye söyledim. Benim buyruğum şudur: Sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin. Hiç kimsede, insanın, dostları uğruna canını vermesinden daha…

Filipus Ve Yakup’u Anıyoruz

Kilise’de bugün İsa’nın öğrencilerinden Filipus ve Yakup’u anıyoruz. Filipus Celileli olup Petrus ve Andreas’tan sonra İsa Mesih tarafından çağrılan ilk öğrencilerdendir. Natanel’i İsa’ya getiren odur (Yuhanna 1:43-51). Yuhanna’nın yazdığı Müjde kitabında İsa Mesih’in 5.000 kişiyi doyurmak için gereken ekmeğin nasıl bulunacağını Filipus’a sorduğu anlatılır. Perşembe günü son akşam yemeğinde Filipus İsa’dan, kendisine ve diğer öğrencilerine…

28 Nisan 2021

 Yerin ve görün Yaratıcısı, sevgili Tanrımız. Bizi ne kadar da çok sevdin! Mahvolmayalım diye Oğlun İsa Mesih’i uğrumuza çarmıha gönderdin. O’nda günahlarımızın bağışına ve sonsuz yaşama kavuştuk. Ya Rab, tüm yaratılış harika işlerin için sana şükreder. Bize de harika işlerini her gün göster. Öyle ki biz de seni ilahilerle ve ezgilerle yüceltelim. Amin.

Aziz Markos’u Anıyoruz

Kilise’de bugün, Müjde yazarı Aziz Markos’u anıyoruz. İlk dönem kilise babalarına göre Markos Müjde metnini Roma’daki Hristiyanlar’ın isteği üzerine kaleme almıştı. Markos Yeruşalim’in yerlilerindendi. Annesi Meryem’in evi, Yeruşalim’deki kilisenin merkezini oluşturuyordu (Elçilerin İşleri 12:12). Pavlus ve Barnabas’a müjde yolculuklarında bir süre eşlik etti fakat belirli bir noktadan sonra onlardan ayrıldı. Barnabas onun ikinci yolculuğa da…

Yaşanacak Bir Yer

 “Yüreğiniz sıkılmasın. Tanrı’ya iman edin, bana da iman edin. Babam’ın evinde kalacak çok yer var. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. Gider ve size yer hazırlarsam, siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım. Benim gideceğim yerin yolunu biliyorsunuz.” Tomas, “Ya Rab, senin nereye gideceğini bilmiyoruz, yolu…

21 Nisan 2021

 Her şeye gücü yeten Rabbimiz. Sen gerçeğin ışığıyla kör gözlerimizi açtın. Bizi günahın ve ölümün hükümranlığından özgür kıldın. Bize güç ver ki senin Söz’ünü cesaretle duyuralım. Öyle ki kaybolanlar kurtuluşa kavuşsunlar ve seni yüceltsinler. Bunu senden İsa Mesih’in adıyla istiyoruz. Amin.

İyi Çoban’ın Çağrısı

 “Size doğrusunu söyleyeyim, koyun ağılına kapıdan girmeyip başka yoldan giren kişi hırsız ve hayduttur. Kapıdan giren ise koyunların çobanıdır. Kapıyı bekleyen ona kapıyı açar. Koyunlar çobanın sesini işitirler, o da kendi koyunlarını adlarıyla çağırır ve onları dışarı götürür. Kendi koyunlarının hepsini dışarı çıkarınca önlerinden gider, koyunlar da onu izler. Çünkü onun sesini tanırlar. Bir…

14 Nisan 2021

 Sevgili Rabbimiz. Sen iyi çobanın sesiyle bizi sürüne çağırıyorsun. Bize lütfunu ver ki, bu sesi işitelim ve tanıyalım. İyi çobanımız olan İsa Mesih’i sevinerek izlememiz için bize yardım et. Dünyanın dört bucağından sana ait olanları imanda bir araya getir. Bizi tek çobanın, tek sürüsü yap. Amin.

İsa’dan Öğrenmek

 Aynı gün öğrencilerden ikisi, Yeruşalim’den altmış ok atımı uzaklıkta bulunan ve Emmaus denilen bir köye gitmekteydiler. Bütün bu olup bitenleri kendi aralarında konuşuyorlardı. Bunları konuşup tartışırlarken İsa yanlarına geldi ve onlarla birlikte yürümeye başladı. Ama onların gözleri O’nu tanıma gücünden yoksun bırakılmıştı. İsa, “Yolda birbirinizle ne tartışıp duruyorsunuz?” dedi. Üzgün bir halde, oldukları yerde durdular. Bunlardan adı Kleopas olan…

07 Nisan 2021

 Merhametli Tanrımız, Söz’ün ve Kutsal Ruh’unla bizi kendine çağırdın. Vaftizimizde sudan ve ruhtan doğan bizleri senin çocukların yaptın. Biz sana aitiz. Ya Rab, bize yardım et. Öyle ki bize imanla verdiğin bu yeni yaşamı sürdürelim ve İsa Mesih’in ardından gidelim. Bunu senden İsa Mesih’in adıyla istiyoruz. Amin.

Şimdi Ne Olacak?

 Musa’yla İsrailliler RAB’be şu ezgiyi söylediler: “Ezgiler sunacağım RAB’be… Rab gücüm ve ezgimdir, O kurtardı beni.” (Mısır’dan Çıkış 15:1a-2a) İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi: “Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin; size buyurduğum her şeye uymayı…

Paskalya Bayramını Kutluyoruz

“Paskalya Hristiyan bayramlarının en eskisi ve en büyüğüdür! Bugün İsa Mesih ölüme karşı bir zafer kazanarak beklentilerimizi tamamladı: Mesih’in zaferi sayesinde iman hayatımız bir temele, bir köşe taşına dayandı. Mesih dirildi! Gerçekten dirildi! Rab’bim sana şükürler olsun. Dua Edelim: Görkemli Baba Tanrı, biricik Oğlun İsa Mesih aracılığıyla ölümü yenerek bizim için sonsuz yaşam kapılarını araladın.…

Korkma!

 Musa, “Korkmayın!” dedi, “Yerinizde durup bekleyin, RAB bugün sizi nasıl kurtaracak görün… Ama İsrailliler denizi kuru toprakta yürüyerek geçmişlerdi. Sular sağlarında, sollarında onlara duvar oluşturmuştu. RAB o gün İsrailliler’i Mısırlılar’ın elinden kurtardı. (Mısır’dan Çıkış 14:13a-29-30a) Melek kadınlara şöyle seslendi: “Korkmayın! Çarmıha gerilen İsa’yı aradığınızı biliyorum. O burada yok; söylemiş olduğu gibi dirildi. Gelin, O’nun…

Bir Durup Dinlenmek

 Bundan sonra Aramatyalı Yusuf, İsa’nın cesedini kaldırmak için Pilatus’a başvurdu… Pilatus izin verince, Yusuf gelip İsa’nın cesedini kaldırdı. Daha önce geceleyin İsa’nın yanına gelen Nikodim de otuz litre kadar karışık mür ve sarısabır özü alarak geldi. İsa’nın çarmıha gerildiği yerde bir bahçe, bu bahçenin içinde de henüz hiç kimsenin konulmadığı yeni bir mezar vardı.…

Sonunda Özgürlük

 İsa, yüksek sesle bir kez daha bağırdı ve ruhunu teslim etti. O anda tapınaktaki perde yukarıdan aşağıya yırtılarak ikiye bölündü. Yer sarsıldı, kayalar yarıldı. Mezarlar açıldı… İsa’yı bekleyen yüzbaşı ve beraberindeki askerler, depremi ve öbür olayları görünce dehşete kapıldılar, “Bu gerçekten Tanrı’nın Oğlu’ydu!” dediler. (Matta 27:50-52a,54) Gece yarısı RAB tahtında oturan firavunun ilk çocuğundan…

O’nun Kanıyla Kurtulduk

 Yemek sırasında İsa eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve öğrencilerine verdi. “Alın, yiyin” dedi, “Bu benim bedenimdir.” Sonra bir kâse alıp şükretti ve bunu öğrencilerine vererek, “Hepiniz bundan için” dedi. “Çünkü bu benim kanımdır, günahların bağışlanması için birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır.” (Matta 26:26-28) (Rab şöyle dedi) “Bulunduğunuz evlerin üzerindeki kan sizin için…

Esenlik İçin Edilecek Dua

 Esenlik kaynağı olan Tanrımız, karmaşa dolu bu dünyadan ruhuma huzur, düşüncelerime ferahlık bulmak için sana dönüyorum. İşlerimi bereketle, yüreğimdeki yaraları iyileştir, günahlarımı bağışla, umutlarımı tazele. Sende her şey yerli yerinde. Beni kendine çek, zihnimdeki yararsız sesleri sustur. Sen de her zaman çare vardır. Beni yalnızlığımdan, bencilliğimden ve kararsızlığımdan kurtar. Bana Oğlun İsa Mesih’teki esenliği…

Yakup’un Oğlu Yusuf’u Anıyoruz

Kilise’de bugün, iman atalarımızdan Yakup’un oğlu Yusuf’u anıyoruz. Yusuf, Yakup’un en sevdiği oğluydu; ayrıca, diğer 11 erkek kardeşinin hoşlanmadığı bir durum olan gelecekle ilgili rüyalar görüyordu. Kardeşleri onu Mısır’a köleliğe sattılar ve babalarını Yusuf’un öldüğüne ikna ettiler. Yusuf, Potifar’ın evinde hizmetçi oldu, ancak Potifar’ın karısıyla zina etmeyi reddedince tecavüz iftirasına maruz kaldı ve hapse atıldı…

Emanet

 İsa’nın çarmıhının yanında ise annesi, teyzesi, Klopas’ın karısı Meryem ve Mecdelli Meryem duruyordu. İsa, annesiyle sevdiği öğrencinin yakınında durduğunu görünce annesine, “Anne, işte oğlun!” dedi. Sonra öğrenciye, “İşte, annen!” dedi. O andan itibaren bu öğrenci İsa’nın annesini kendi evine aldı. (Yuhanna 19:25-27) Geçenlerde eşimle beraber oturduk ve biz öldükten sonra neler olabileceği hakkında konuştuk.…

Hak Ettiğimizden Daha İyisi

 Kafatası denilen yere vardıklarında İsa’yı, biri sağında öbürü solunda olmak üzere, iki suçluyla birlikte çarmıha gerdiler. İsa, “Baba, onları bağışla” dedi. “Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar.” O’nun giysilerini aralarında paylaşmak için kura çektiler…  Çarmıha asılan suçlulardan biri, “Sen Mesih değil misin? Haydi, kendini de bizi de kurtar!” diye küfretti. Ne var ki, öbür suçlu onu…

O Seni Görüyor

 Büyük bir halk topluluğu da İsa’nın ardından gidiyordu. Aralarında İsa için dövünüp ağıt yakan kadınlar vardı.  İsa bu kadınlara dönerek, “Ey Yeruşalim kızları, benim için ağlamayın” dedi. “Kendiniz ve çocuklarınız için ağlayın. Çünkü öyle günler gelecek ki, ‘Kısır kadınlara, hiç doğurmamış rahimlere, emzirmemiş memelere ne mutlu!’ diyecekler. O zaman dağlara, ‘Üzerimize düşün!’ ve tepelere,…

Sevinç Zamanı

 Sıpayı İsa’ya getirdiler, üzerine kendi giysilerini atarak İsa’yı üstüne bindirdiler. İsa ilerlerken halk, giysilerini yola seriyordu. İsa Zeytin Dağı’ndan aşağı inen yola yaklaştığı sırada, öğrencilerinden oluşan kalabalığın tümü, görmüş oldukları bütün mucizelerden ötürü, sevinç içinde yüksek sesle Tanrı’yı övmeye başladılar. “Rab’bin adıyla gelen Kral’a övgüler olsun! Gökte esenlik, en yücelerde yücelik olsun!” diyorlardı. Kalabalığın…

Selam Yahudilerin Kralı

 Bunun üzerine Pilatus onlar için Barabba’yı salıverdi. İsa’yı ise kamçılattıktan sonra çarmıha gerilmek üzere askerlere teslim etti. Sonra valinin askerleri İsa’yı vali konağına götürüp bütün taburu başına topladılar. O’nu soyup üzerine kırmızı bir kaftan geçirdiler. Dikenlerden bir taç örüp başına koydular, sağ eline de bir kamış tutturdular. Önünde diz çöküp, “Selam, ey Yahudiler’in Kralı!”…

Nasıl Bir Kral?

 Pilatus yine vali konağına girdi. İsa’yı çağırıp O’na, “Sen Yahudiler’in Kralı mısın?” diye sordu. İsa şöyle karşılık verdi: “Bunu kendiliğinden mi söylüyorsun, yoksa başkaları mı sana söyledi?” Pilatus, “Ben Yahudi miyim?” dedi. “Seni bana kendi ulusun ve başkâhinlerin teslim ettiler. Ne yaptın?” İsa, “Benim krallığım bu dünyadan değildir” diye karşılık verdi. “Krallığım bu dünyadan…

Meleğin Meryem’e Selamını Anıyoruz

Kilise’de bugün Meleğin Meryem’e selamını anıyoruz. Bugün Melek Cebrail’in Meryem Ana’ya göründüğü gündür. Meryem Ana’ya Tanrı’nın lütfuna eriştiğini ve uzun zamandır beklenen Mesih’i doğuracağı müjdesini verdi ve Kutsal Ruh’un Meryem’in üzerine geleceğini ve gücünün ona gölge salacağını söyledi (Luka 1:35). Kutsal Ruh, yaratılış zamanında suların üzerinde dalgalandığı gibi Meryem’in de rahmi üzerinde dalgalanarak Tanrı’nın Oğlu’nun…

Kaçırılmış Fırsat

 İsa’nın, Hirodes’in yönetimindeki bölgeden geldiğini öğrenince, kendisini o sırada Yeruşalim’de bulunan Hirodes’e gönderdi. Hirodes İsa’yı görünce çok sevindi. O’na ilişkin haberleri duyduğu için çoktandır O’nu görmek istiyor, gerçekleştireceği bir belirtiye tanık olmayı umuyordu. O’na birçok soru sordu, ama O hiç karşılık vermedi. Orada duran başkâhinlerle din bilginleri, İsa’yı ağır bir dille suçladılar. Hirodes de…

Bebek İsteyenler İçin Edilecek Dua

 Ya Rab, toprağa nefesini üfleyerek can veren ve beni yaratan sensin. Senin için her şey mümkündür. Çocuğum olmadığı için yüreğim keder ve acıyla dolu. Eşime ve bana lütfunla bak ve bize tez zamanda bir çocuk bağışla. Bu belirsizliğin içinde, bana verdiğin en büyük armağanla, İsa Mesih’in verdiği kurtuluşla yüreğimi teselli et. Eğer kendi çocuğumu…

Sana Kim Vurdu?

 İsa’yı tutuklayanlar, O’nu Başkâhin Kayafa’ya götürdüler… Başkâhin ise O’na, “Yaşayan Tanrı adına ant içmeni buyuruyorum, söyle bize, Tanrı’nın Oğlu Mesih sen misin?” dedi. İsa, “Söylediğin gibidir” karşılığını verdi. “Üstelik size şunu söyleyeyim, bundan sonra İnsanoğlu’nun, Kudretli Olan’ın sağında oturduğunu ve göğün bulutları üzerinde geldiğini göreceksiniz.  Bunun üzerine başkâhin giysilerini yırtarak, “Tanrı’ya küfretti!” dedi. “Artık…

Son… Ya Da Değil

 İsa’yı tutuklayanlar, O’nu Başkâhin Kayafa’ya götürdüler. Din bilginleriyle ileri gelenler de orada toplanmışlardı. Petrus, İsa’yı uzaktan, ta başkâhinin avlusuna kadar izledi. Sonucu görmek için içeri girip nöbetçilerin yanına oturdu. (Matta 26:57-58) Çoğu zaman umudun neden bir erdem olarak görüldüğünü merak ederim. İman, umut ve sevgiye üç teolojik erdem denir ve ben iman ve sevgiye neden…

Komuta İsa’da

 Böylece Yahuda yanına bir bölük askerle başkâhinlerin ve Ferisiler’in gönderdiği görevlileri alarak oraya geldi. Onların ellerinde fenerler, meşaleler ve silahlar vardı.  İsa, başına geleceklerin hepsini biliyordu. Öne çıkıp onlara, “Kimi arıyorsunuz?” diye sordu. “Nasıralı İsa’yı” diye karşılık verdiler. İsa onlara, “Benim” dedi… İsa, “Benim” deyince gerileyip yere düştüler.  Bunun üzerine İsa onlara yine, “Kimi…

Istırap Ve Sevgi

 Sonra Getsemani denilen yere geldiler. İsa öğrencilerine, “Ben dua ederken siz burada oturun” dedi. Petrus’u, Yakup’u ve Yuhanna’yı yanına aldı. Hüzünlenmeye ve ağır bir sıkıntı duymaya başlamıştı. Onlara, “Ölesiye kederliyim” dedi. “Burada kalın, uyanık durun.” Biraz ilerledi, yüzüstü yere kapanıp dua etmeye başladı. “Mümkünse o saati yaşamayayım” dedi. “Abba, Baba, senin için her şey…

Vaatler

 Bu arada İsa öğrencilerine, “Bu gece hepiniz benden ötürü sendeleyip düşeceksiniz” dedi. “Çünkü şöyle yazılmıştır: ‘Çobanı vuracağım, sürüdeki koyunlar darmadağın olacak. Ama ben dirildikten sonra sizden önce Celile’ye gideceğim.” Petrus O’na, “Herkes senden ötürü sendeleyip düşse de ben asla düşmem” dedi. “Sana doğrusunu söyleyeyim” dedi İsa, “Bu gece horoz ötmeden beni üç kez inkâr…

İsa’nın Babası Yusuf’u Anıyoruz

Bugün kilisede İsa’nın babası Yusuf’u anıyoruz. Yusuf, Meryem’e çocuğunu büyütmesi için imanla ettiği yardımlardan dolayı asırlarca övülmüştür. Meryem’in evlilikten önce rahminde bir çocuk olduğu öğrenildiğinde Yusuf, Tanrı’nın meleği aracılığıyla verdiği emre uyarak Meryem ile evlendi (Matta 1:24). Kutsal Yazılar’da Matta ve Markos bölümlerinin ikisinde de Yusuf’un marangozluğundan ve İsa’nın da marangozun oğlu olarak çağrılmasından bahsedilir.…

Çöpleri Toplamak

 Ayrıca aralarında hangisinin en üstün sayılacağı konusunda bir çekişme oldu. İsa onlara, “Ulusların kralları, kendi uluslarına egemen kesilirler. İleri gelenleri de kendilerine iyiliksever unvanını yakıştırırlar” dedi. “Ama siz böyle olmayacaksınız. Aranızda en büyük olan, en küçük gibi olsun; yöneten, hizmet eden gibi olsun… Ben aranızda hizmet eden biri gibi oldum. (Luka 22:24-27b) Çocukken öğretmenimiz benden bahçede…

Ayak Yıkamak

 İsa, Baba’nın her şeyi kendisine teslim ettiğini, kendisinin Tanrı’dan çıkıp geldiğini ve Tanrı’ya döneceğini biliyordu. Yemekten kalktı, üstlüğünü bir yana koydu, bir havlu alıp beline doladı. Sonra bir leğene su doldurup öğrencilerin ayaklarını yıkamaya ve beline doladığı havluyla kurulamaya başladı. (Yuhanna 13:3-5) Hiç birini yıkadın mı? Bu çok samimi bir eylemdir. O kadar ki,…

Çocuklarımız İçin Edilecek Dua

 İyi Rabbim, ailemize verdiğin çocuklarımız için sana şükrediyoruz. Senin bizi fedakârca sevdiğin gibi bizim de çocuklarımızı sevebilmemizi sağla. Sabırlı olmak ve çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bize yardım et. Kutsal Kitap’ı hem kendi hem de çocuklarımızın hayatında doğru bir şekilde kullanabilmemiz için bizi yönlendir. Yaşamın getirdiği yüklerle boğuşurken çocuklarımıza gerekli ilgiyi gösterebilmemiz için bize bilgelik…

Sevme Özgürlüğü

 Orada kendisi için bir ziyafet düzenlediler. Marta hizmet ediyordu. İsa’yla birlikte sofrada oturanlardan biri de Lazar’dı. Meryem, çok değerli saf hintsümbülü yağından yarım litre kadar getirerek İsa’nın ayaklarına sürdü ve saçlarıyla ayaklarını sildi. Ev yağın güzel kokusuyla doldu. (Yuhanna 12:2-3) “Seni seviyorum” sözünün çok söylendiği bir ailede mi büyüdün? Bazıları için bunu yapmak çok kolaydır,…

En Çok Neyi Seviyorsun?

 Bununla birlikte, önderlerin bile birçoğu İsa’ya iman etti. Ama Ferisiler yüzünden, havra dışı edilmemek için iman ettiklerini açıkça söylemediler. Çünkü insandan gelen övgüyü, Tanrı’dan gelen övgüden daha çok seviyorlardı. (Yuhanna 12:42-43) Birkaç yıl önce, artık kiliseye katılmak istemediğine karar veren bir kadınla konuşmuştum. Tanrı’nın bana “kiliseye gitmeyi bırakma dediğine inanıyorum” dedi. “Sanki O’nu duyar gibiyim”…

İstekli Değilsin

 “Ey Yeruşalim! Peygamberleri öldüren, kendisine gönderilenleri taşlayan Yeruşalim! Tavuğun civcivlerini kanatları altına topladığı gibi ben de kaç kez senin çocuklarını toplamak istedim, ama siz istemediniz. Bakın, eviniz ıssız bırakılacak! Size şunu söyleyeyim: ‘Rab’bin adıyla gelene övgüler olsun!’ diyeceğiniz zamana dek beni bir daha görmeyeceksiniz.” (Matta 23:37-39) Sen insanları özgürlüklerine kavuşturmak istersen ama onlar bunu istemezlerse ne…

İşgal Edilmiş Toprak

 Sonunda bağ sahibi, ‘Oğlumu sayarlar’ diyerek bağcılara onu yolladı. “Ama bağcılar adamın oğlunu görünce birbirlerine, ‘Mirasçı bu; gelin, onu öldürüp mirasına konalım’ dediler. Böylece onu yakaladılar, bağdan atıp öldürdüler. (Matta 21:37-39) Kötü bağcılarla ilgili bu öykü, garip bir öykü. Bir adam bir bağ dikiyor, onu kiraya verip uzak bir ülkeye gidiyor. Hasat zamanı gelince üründen…

Bu Dünyanın Bilgeliği

 İsa tapınağa girmiş öğretiyordu. Bu sırada başkâhinler ve halkın ileri gelenleri O’nun yanına gelerek, “Bunları hangi yetkiyle yapıyorsun, bu yetkiyi sana kim verdi?” diye sordular. İsa onlara şu karşılığı verdi: “Ben de size bir soru soracağım. Bana yanıt verirseniz, ben de size bunları hangi yetkiyle yaptığımı söylerim. Yahya’nın vaftiz etme yetkisi nereden geldi, Tanrı’dan mı, insanlardan…

Korkunç Ve Harika Adalet

 Oradan Yeruşalim’e geldiler. İsa tapınağın avlusuna girerek oradaki alıcı ve satıcıları dışarı kovdu. Para bozanların masalarını, güvercin satanların sehpalarını devirdi. Yük taşıyan hiç kimsenin tapınağın avlusundan geçmesine izin vermedi. Halka öğretirken şunları söyledi: “ ‘Evime, bütün ulusların dua evi denecek’ diye yazılmamış mı? Ama siz onu haydut inine çevirdiniz.” (Markos 11:15-17) Eğer İncil’i okuduysan sen…

Ölümden Özgür Olmak

 Bunları söyledikten sonra yüksek sesle, “Lazar, dışarı çık!” diye bağırdı. Ölü, elleri ayakları sargılarla bağlı, yüzü peşkirle sarılmış olarak dışarı çıktı. İsa oradakilere, “Onu çözün, bırakın gitsin” dedi. (Yuhanna 11:43-44) Ölüm doğal bir şey değildir. Bunu kalbimizde, içimizin derinlerinde biliriz. Ne kadar doğal olduğu söylense de, ne kadar “bekliyorduk” dense de, doğal değildir. İsa…

Evlenmek İçin Edilecek Dua

 Yüce Rabbim, başlangıçta sen insanları erkek ve kadın olarak yaratıp onlara evlilik armağanını verdin. Evlenmek için uygun bir eş ararken, benim de karakterde ve bilgelikte olgunlaşmamı sağla. Öyle ki ben de uygun bir eş olabileyim. Doğru zamanı bekleyebilmem için bana yardım et. Benim için canını veren iyi çobanım İsa Mesih’i takip ederken bana esenlik…

Kovulmak Ve Yaklaştırılmak

 İsa adamı kovduklarını duydu. Onu bularak, “Sen İnsanoğlu’na iman ediyor musun?” diye sordu. Adam şu yanıtı verdi: “Efendim, O kimdir? Söyle de kendisine iman edeyim.” İsa, “O’nu gördün. Şimdi seninle konuşan O’dur” dedi. Adam, “Rab, iman ediyorum!” diyerek İsa’ya tapındı. (Yuhanna 9:35-38) Dün, İsa’nın iyileştirdiği kör adamın öyküsünün okuduk. Ne yazık ki onun öyküsü…

Perpetua Ve Elicitas’ı Anıyoruz

Kilisede bugün imanı yüzünden şehit edilen Perpetua ve Felicitas’ı anıyoruz. Perpetua ve Felicitas üçüncü yüzyılda Hristiyanlığa geçişi yasaklayan İmparator Septimus Severus döneminde şehit edildiler. Asil bir Roma’lı kadın olan Perpetua ve hizmetçisi Felicitas bu emre başkaldıranların arasındaydılar. Üç Hristiyanla daha birlikte Kuzey Afrika’ya, Kartaca’ya sürüldüler. Bu kadınlar İsa Mesih’e o kadar güçlü tanıklık ediyorlardı ki…

Berrak Biçimde Görebilmek

 İsa yolda giderken doğuştan kör bir adam gördü. … Dünyada olduğum sürece dünyanın ışığı Ben’im. Bu sözleri söyledikten sonra yere tükürdü, tükürükle çamur yaptı ve çamuru adamın gözlerine sürdü. Adama, “Git, Şiloah Havuzu’nda yıkan” dedi. Şiloah, gönderilmiş anlamına gelir. Adam gidip yıkandı, gözleri açılmış olarak döndü. (Yuhanna 9:1-5-7) Bu yazıyı yazdığım günlerde bir göz ameliyatı olmam…

Günahtan Kurtulmak

 İsa kendisine iman etmiş olan Yahudiler’e, “Eğer benim sözüme bağlı kalırsanız, gerçekten öğrencilerim olursunuz. Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak” dedi. “Biz İbrahim’in soyundanız” diye karşılık verdiler, “Hiçbir zaman kimseye kölelik etmedik. Nasıl oluyor da sen, ‘Özgür olacaksınız’ diyorsun?” İsa, “Size doğrusunu söyleyeyim, günah işleyen herkes günahın kölesidir” dedi. “Köle ev halkının sürekli bir…

Utançtan Kurtulmak

 Ertesi sabah erkenden yine tapınağa döndü. Bütün halk O’nun yanına geliyordu. O da oturup onlara öğretmeye başladı. Din bilginleri ve Ferisiler, zina ederken yakalanmış bir kadın getirdiler. (Yuhanna 8:2-3a) Utanç korkunç bir şeydir. Evet bu kadın çok kötü bir günah işlemişti ama ona acımamak elde mi? Utancının herkesin ortasında açığa çıkarılması için din liderleri tarafından…

Susuzluktan Kurtulmak

 Bayramın son ve en önemli günü İsa ayağa kalktı, yüksek sesle şöyle dedi: “Bir kimse susamışsa bana gelsin, içsin.  Kutsal Yazı’da dendiği gibi, bana iman edenin ‘içinden diri su ırmakları akacaktır.’ ”Bunu, kendisine iman edenlerin alacağı Ruh’la ilgili olarak söylüyordu. Ruh henüz verilmemişti. Çünkü İsa henüz yüceltilmemişti. (Yuhanna 7:37-39) İsrail topraklarının büyük bir bölümü kuraktı.…

Acı Ne Zaman Beklemez?

 Bir Şabat Günü İsa, havralardan birinde öğretiyordu. On sekiz yıldır içinde hastalık ruhu bulunan bir kadın da oradaydı. İki büklüm olmuş, belini hiç doğrultamıyordu. İsa onu görünce yanına çağırdı. “Kadın” dedi, “Hastalığından kurtuldun.” Ellerini kadının üzerine koydu. Kadın hemen doğruldu ve Tanrı’yı yüceltmeye başladı. (Luka13:10-13) Sahneyi gözünde canlandır: İsa havrada öğretiyor ve birden iki büklüm olmuş ve…

Yanlış Anlamak

 İsa, İnsanoğlu’nun çok acı çekmesi, ileri gelenler, başkâhinler ve din bilginlerince reddedilmesi, öldürülmesi ve üç gün sonra dirilmesi gerektiğini onlara anlatmaya başladı. Bunları açıkça söylüyordu. Bunun üzerine Petrus O’nu bir kenara çekip azarlamaya başladı. İsa dönüp öteki öğrencilerine baktı; Petrus’u azarlayarak, “Çekil önümden, Şeytan!” dedi. “Düşüncelerin Tanrı’ya değil, insana özgüdür.” (Markos 8:31-33) Rab’bin ve…

Kendimizi Suçlu Hissettiğimizde Edilecek Dua

 Rabbim, kendimi o kadar suçlu hissediyorum ki dua etmek bile zor geliyor. Sevgin ve iyileştirici gücünle günahlarımı bağışlamaya istekli olduğunu biliyorum. Suçluluk duygusu sırtımda büyük bir yük gibi. İşlediğim günahlar için beni bağışla. Biliyorum ki, dua ettiğimde beni duyarsın, yüreğimde ve zihnimde duyduğum acıyı benimle paylaşırsın. İsa Mesih’in çarmıhtaki ölümüyle benim suçumu ve utancımı…

Doğru Anlamak

 İsa, Filipus Sezariyesi bölgesine geldiğinde öğrencilerine şunu sordu: “Halk, İnsanoğlu’nun kim olduğunu söylüyor?” Öğrencileri şu karşılığı verdiler: “Kimi Vaftizci Yahya, kimi İlyas, kimi de Yeremya ya da peygamberlerden biridir diyor.” İsa onlara, “Siz ne dersiniz” dedi, “Sizce ben kimim?” Simun Petrus, “Sen, yaşayan Tanrı’nın Oğlu Mesih’sin” yanıtını verdi. (Matta 16:13-16) Tanıdığım bir vaize ne…

Gökten Gelen Ekmek

 Akşama doğru öğrencileri yanına gelip, “Burası ıssız bir yer” dediler, “Vakit de geç oldu. Halkı salıver de köylere gidip kendilerine yiyecek alsınlar.” İsa, “Gitmelerine gerek yok, onlara siz yiyecek verin” dedi. Matta 14:15-16) İsrail halkı, Tanrı’nın Musa’ya çölde rehberlik ettiği ve gıda dahil ihtiyaç duydukları her şeyi onlara sağladığı günleri anmaya düşkündü. Tarım yapamıyorlardı. Bu…

Kutsal Kitap

Ne? Ne zaman? Neden? Kutsal Kitap neyden bahseder? Hristiyanlar bu kitabı neden bu kadar önemsemektedir? Hristiyanlar olarak bizler Kutsal Kitap’ı okuyor, ondan bahsediyor ve çalışmalar yapıyoruz. İçindeki öyküleri öğretiyor ve üzerine vaaz veriyoruz. Bu önemli kitaba aynı zamanda “Kutsal Yazılar” veya “Tanrı’nın Sözü” denmektedir. Kimileri de “İyi Kitap” olarak adlandırır. Esasında 66 küçük kitaptan oluşan…

İnsani Gereksinimleri Karşılamak

 İsa bunu duyunca, tek başına tenha bir yere çekilmek üzere bir tekneyle oradan ayrıldı. Bunu öğrenen halk, kentlerden çıkıp O’nu yaya olarak izledi. İsa tekneden inince büyük bir kalabalıkla karşılaştı. Onlara acıdı ve hasta olanlarını iyileştirdi. (Matta 14:13-14) Özgürlüğün bir bedeli vardır ve bazen bu bedeli ödeyecek olan biz değilizdir. Biz İsa’nın acıları dendiğinde acı…

Martin Luther Kimdir?

Martin Luther Ortaçağ reform hareketlerinin başlamasında kilit isimlerden birisiydi. Hem Katolik Kilise’si içindeki değişiklik talebi hem de halkın Kutsal Kitap (İncil, Tevrat ve Zebur) gerçeklerini bilmesi için yaptığı çalışmalar kendisinden sonra gelen milyonlarca insanı etkiledi. Hristiyanlığın en büyük ikinci mezhebi olan Protestan kilisesinin başlamasına neden olan Martin Luther ve arkadaşları daha sonra Luteryen Kilise’sinin başlamasına…

Tanrı’nın “Hayır” ları Ve “Evet” leri

 Yeruşalim’de Koyun Kapısı yanında, İbranice’de Beytesta denilen beş eyvanlı bir havuz vardır. Bu eyvanların altında kör, kötürüm, felçli hastalardan bir kalabalık yatardı. Orada otuz sekiz yıldır hasta olan bir adam vardı. İsa hasta yatan bu adamı görünce ve uzun zamandır bu durumda olduğunu anlayınca, “İyi olmak ister misin?” diye sordu. (Yuhanna 5:2-6) Bugün, İsa’nın 38…

Yanlış Düşünenler De Değerlidir

 Göğe alınacağı gün yaklaşınca İsa, kararlı adımlarla Yeruşalim’e doğru yola çıktı. Kendi önünden haberciler gönderdi. Bunlar, kendisi için hazırlık yapmak üzere gidip Samiriyeliler’e ait bir köye girdiler. Ama Samiriyeliler İsa’yı kabul etmediler. Çünkü Yeruşalim’e doğru gidiyordu. Öğrencilerden Yakup’la Yuhanna bunu görünce, “Rab, bunları yok etmek için bir buyrukla gökten ateş yağdırmamızı ister misin?” dediler. Ama İsa dönüp…

Karşılıksız Vermek

 İsa Onikiler’i şu buyrukla halkın arasına gönderdi… Gittiğiniz her yerde Göklerin Egemenliği’nin yaklaştığını duyurun. Hastaları iyileştirin, ölüleri diriltin, cüzamlıları temiz kılın, cinleri kovun. Karşılıksız aldınız, karşılıksız verin. (Matta 10:5a,7-8) İsa’nın sana verdiği yeni yaşamın senin için değeri nedir? Senin için Mesih’e olan imanın ne kadar değerli? O’nun seni bağışlayıp özgür kılması senin için ne ifade…

Utançtan Kurtulmak

 Samiriyeli bir kadın su çekmeye geldi. İsa ona, “Bana su ver, içeyim” dedi… Samiriyeli kadın, “Sen Yahudi’sin, bense Samiriyeli bir kadınım” dedi, “Nasıl olur da benden su istersin?” Çünkü Yahudiler’in Samiriyeliler’le ilişkileri yoktur. İsa kadına şu yanıtı verdi: “Eğer sen Tanrı’nın armağanını ve sana, ‘Bana su ver, içeyim’ diyenin kim olduğunu bilseydin, sen O’ndan…

Bağışlanmak İçin Edilecek Dua

 Ya Rab, geçmiş ve şimdiki günahlarımı, aklımla ve bedenimle işlediğim günahlarımı, kendimi ve başkalarını memnun etmek için işlediğim günahlarımı bağışla. Düşüncesizce işlediğim günahlarımı bağışla. Bilerek ve bilmeden işlediğim günahlarımı bağışla. Başkalarından saklamak için uğraştığım günahlarımı bağışla. Ya Rab, İsa Mesih’in çarmıhtaki ölümü ve üç gün sonra dirilişiyle gösterdiğin lütfun aracılığıyla tüm günahlarımı bağışla. Amin.

On İki Elçiden Biri Olan Aziz Mattiya’yı Anıyoruz

Kilise’de bugün on iki elçiden biri olan Aziz Mattiya anılıyor. Mattiya’dan Luka10:1-20 ayetlerinde söz edilir. Erken dönem kilise babaları, İsa Mesih tarafından müjdeleme amaçlı olarak gönderilen yetmiş iki kişiden birinin de o olduğunu söyler. Yahuda’nın ihanetinden dolayı boş kalan yeri doldurmak üzere, İsa Mesih’in göğe yükselişinden sonra kura ile Mattiya seçildi. Akademisyenlerin söylediklerine göre Mattiya…

Şaşırtıcı Bir Karışıklık

 İsa, büyüdüğü Nasıra Kenti’ne geldiğinde her zamanki gibi Şabat Günü havraya gitti. Kutsal Yazılar’ı okumak üzere ayağa kalkınca O’na Peygamber Yeşaya’nın Kitabı verildi. Kitabı açarak şu sözlerin yazılı olduğu yeri buldu… Herkes İsa’yı övüyor, ağzından çıkan lütufkâr sözlere hayran kalıyordu… Havradakiler bu sözleri duyunca öfkeden kudurdular. Ayağa kalkıp İsa’yı kentin dışına kovdular. O’nu uçurumdan…

İzmir’li Polikarp’ı Anıyoruz

Kilise’de bugün İzmir’li Polikarp’ı anıyoruz. Bir şehit olan Polikarp, Yuhanna’nın öğrencisiydi ve bu konumuyla yeni Hristiyan nesillleriyle elçiler neslini birbirine bağlıyordu. M.S 69’da doğmuştu. İzmir başpiskoposu olarak hizmet verdi. M.S 155 veya 156’nın 23 Şubat’ında inancından dolayı tutuklanmış, işkence görmüş ve yolundan dönmemekte direnince de idam edilmiştir. Polikarp’ın şehit edilişine tanıklık eden kişilerden birisinin yazdığı,…

O Bizimle Birlikte

 İsa, çevresindeki kalabalığı görünce gölün karşı yakasına geçilmesini buyurdu. O sırada din bilginlerinden biri O’na yaklaşıp, “Öğretmenim” dedi, “Nereye gidersen, senin ardından geleceğim.” İsa ona, “Tilkilerin ini, kuşların yuvası var, ama İnsanoğlu’nun başını yaslayacak bir yeri yok” dedi. (Matta 8:18-20) Devrimler kolay değildir. Bir devrimin içinde yer almak da genellikle kolay değildir. İsa’nın başlattığı…

Belirtiler

 Üçüncü gün Celile’nin Kana Köyü’nde bir düğün vardı… Şarap tükenince annesi İsa’ya, “Şarapları kalmadı” dedi… İsa hizmet edenlere, “Küpleri suyla doldurun” dedi… Şölen başkanı, şaraba dönüşmüş suyu tattı… Şölen başkanı güveyi çağırıp, “Herkes önce iyi şarabı, çok içildikten sonra da kötüsünü sunar” dedi, “Ama sen iyi şarabı şimdiye dek saklamışsın.” …İsa bu ilk doğaüstü…

İşi Paylaşma Ayrıcalığı

 İsa, Celile Gölü’nün kıyısında yürürken Petrus diye de anılan Simun’la kardeşi Andreas’ı gördü. Balıkçı olan bu iki kardeş göle ağ atıyorlardı. Onlara, “Ardımdan gelin” dedi, “Sizleri insan tutan balıkçılar yapacağım.”  Onlar da hemen ağlarını bırakıp O’nun ardından gittiler. (Matta 4:18-20) Hiç düşündün mü? İsa’nın planı aslında biraz tuhaf görünmüyor mu? O tam olarak insan…

Karanlık Günler Ve Yeni Işık

 Yahya’nın tutuklanmasından sonra İsa, Tanrı’nın Müjdesi’ni duyura duyura Celile’ye gitti. “Zaman doldu” diyordu, “Tanrı’nın Egemenliği yaklaştı. Tövbe edin, Müjde’ye inanın!” (Markos 1:14-15) “Yahya tutuklandıktan sonra…” Bu cümledeki umutsuzluğu hissedebiliyor musun? Sanırım Yahya’nın öğrencileri Kral Hirodes onu tutuklayıp hapse attığında büyük bir hayal kırıklığına uğradılar. Hele de onu öldürdüğü zaman, kendilerini daha da kötü hissetmiş…

Tanrı Sözüne Yaslanmak

 Kutsal Ruh’la dolu olarak Şeria Irmağı’ndan dönen İsa, Ruh’un yönlendirmesiyle çölde dolaştırılarak kırk gün İblis tarafından denendi…  İsa ona şöyle karşılık verdi: “‘Tanrın Rab’bi denemeyeceksin!’ diye buyrulmuştur.” İblis, İsa’yı her bakımdan denedikten sonra bir süre için O’nun yanından ayrıldı. (Luka 4:1a,12-13) Denenmek… Kimse bundan hoşlanmaz. Rahatsız edicidir. Başarısız olabileceğiniz ihtimalini barındırır. Ve sonuçları da……

Doktor Martin Luther’i Anıyoruz

Kilise’de bugün doktor Martin Luther’i anıyoruz. Luther 10 Kasım 1483’te Almanya’nın Eisleben şehrinde doğmuştur. Gençliğinde önce hukuk okumasına karşın, fırtınalı bir havada ölümle burun buruna geldiğinde, hayatı bağışlanırsa keşiş olacağı sözünü verdi. Ardından teoloji öğrenmeye başladı ve Augustinusçular topluluğuna bağlı bir manastıra girdi. 1505’de rahip olarak atandı; 1512’de de teoloji doktorasını aldı. Daha yeni kurulmuş…

Doğru Başlamak

 Bu sırada İsa, Yahya tarafından vaftiz edilmek üzere Celile’den Şeria Irmağı’na, Yahya’nın yanına geldi. Ne var ki Yahya, “Benim senin tarafından vaftiz edilmem gerekirken sen mi bana geliyorsun?” diyerek O’na engel olmak istedi. İsa ona şu karşılığı verdi: “Şimdilik buna razı ol! Çünkü doğru olan her şeyi bu şekilde yerine getirmemiz gerekir.” O zaman Yahya O’nun…

Esenlik İçin Edilecek Dua

 Esenliğin kaynağı Tanrım, yüreğime huzur bulmak için bu karanlık dünyadan sana dönüyorum. Yaptıklarımı kutsaman, yaralarımı iyileştirmen, günahlarımı bağışlaman ve umudumu tazelemen için sana geliyorum. Beni kendine çek, savurgan zihnimin yükselen sesini sustur. Yüreğimin boşluğunu esenliğinle doldur. Yumuşak huylu, alçakgönüllü Rabbim, canımı rahata kavuştur. Amin.

İsa Bizi Özgür Kılar

 Bu sözleri söyledikten yaklaşık sekiz gün sonra İsa, yanına Petrus, Yuhanna ve Yakup’u alarak dua etmek üzere dağa çıktı. İsa dua ederken yüzünün görünümü değişti, giysileri şimşek gibi parıldayan bir beyazlığa büründü. O anda görkem içinde beliren iki kişi İsa’yla konuşmaya başladılar. Bunlar Musa ile İlyas’tı. İsa’nın yakında Yeruşalim’de gerçekleşecek olan ayrılışını konuşuyorlardı… Buluttan…

Philip Melanchton’u Anıyoruz

Kilise bugün Philip Melanchton’u (1497-1560) anıyoruz. Melanchton harika bir akademisyendi. Wittenberg Üniversitesi’nde ders vermek üzere 1518’de atandı ve orada birlikte öğreteceği Martin Luther ile tanıştı. Melanchton klasik metinleri öğretmenin yanı sıra Luther’in tavsiyesiyle kutsal yazılar ve teoloji de öğretmeye başladı. İmparator V. Karl, Nisan 1530’da resmi bir görüşme için Katoliklerle Luteryenleri topladığı zaman Luteryenlerin temsilcisi…

Filimon Ve Onesimus’u Anıyoruz

Kilise’de bugün Filimon ve Onesimus anılır. Filimon, iyi tanınan birinci yüzyıl Hristiyanlarından biriydi ve Onesimus adlı br kölesi vardı. Filimon’a Mektup’un on sekizinci ayetinde okuyabileceğimiz gibi Onesimus sahibinden kaçmıştı; üstelik belki onun malından bir şeyler de çalarak. Pavlus hapisteyken Onesimus’la tanıştı ve ona müjdeyi duyurdu. Onesimus da Hristiyan oldu ve kaçak bir köle olduğunu itiraf…

Şehit Olmuş Azizlerden Valentin’i Anıyoruz

Kilise’de bugün, şehit olmuş azizlerden Valentin anılır. Valentin İmparator Claudius döneminde Roma’da yaşamıştır. Bir doktor ve din adamı olmanın yanı sıra üçüncü yüzyılın en çok adı geçen şehitlerinden biri olarak anılır. M.S 270’de şehit edilmiştir. Kilise tarihine göre idam edileceği gün onu içeri attıran kişinin çocuğuyla ilgili çok güzel bir yazı bırakmıştı. Bu yazı da…

Bambaşka Bir Büyüklük

 Yola çıkmış Yeruşalim’e gidiyorlardı. İsa önlerinde yürüyordu. Öğrencileri şaşkınlık içindeydi, ardından gelenler ise korkuyorlardı. İsa Onikiler’i yine bir yana çekip kendi başına gelecekleri anlatmaya başladı: “Şimdi Yeruşalim’e gidiyoruz” dedi. “İnsanoğlu, başkâhinlerin ve din bilginlerinin eline teslim edilecek. Onlar da O’nu ölüm cezasına çarptıracak ve öteki uluslara teslim edecekler. O’nunla alay edecek, üzerine tükürecek ve…

Akvila, Priskila Ve Apollos’u Anıyoruz

Kilise’de bugün Akvila, Priskila ve Apollos anılır. Akvila ve karısı Priskila Pavlus döneminde yaşamış Yahudilerdendiler. Çok dolaştılar. En sonunda da Roma zulmünden kaçarak Korint’e geldiler. Orada Pavlus’la tanıştılar. Çadırcılık yapıyorlardı. Pavlus da belirli bir süre onlara katıldı (Elçilerin İşleri 18:1-3). Onlar da Pavlus’a müjde duyurma konusunda yardımcı oldular. Birlikte Efes’e yolculuk yaptılar. Orada yeni bir…

Evlilik İyi Gitmediğinde Edilecek Dua

 Ya Rab, daha yaratılış mükemmelken sen evlilik kurumunu oluşturdun ve insanlara armağan olarak verdin. Ancak günah evliliğimizi zehirledi ve biz birbirimizi incittik. Sana karşı işlediğimiz günahlar için bizi bağışla. Sen nasıl İsa Mesih’in kanı sayesinde bizi bağışladınsa bizim de birbirimizi bağışlayabilmemiz için bize yardım et. Ya Rab, bize yardım et ki öfkemizi bir kenara…

Aziz Pavlus Ve Yardımcısı Silas’ı Anıyoruz

Kilise’de bugün Aziz Pavlus ve Petrus’un sevgili yardımcısı Silas’ı anıyoruz. Kendisi Yeruşalim Kilisesi’nin önderiydi ve Pavlus tarafından Antakya’dan başlayarak Asya İli’ne, oradan da Makedonya’ya uzanan ikinci müjde yolculuğuna yardımcı olarak seçilmişti. Silas aynı zamanda Silvanus olarak da tanınır. Pavlus’la birlikte Filipi’de hapse atıldı. Selanik ve Berea’daki başkaldırılara da tanık oldu. Pavlus’a Korint’te katıldı. Ardından da…

Işık Getiren Bebek

 Musa’nın Yasası’na göre arınma günlerinin bitiminde Yusuf’la Meryem çocuğu Rab’be adamak için Yeruşalim’e götürdüler. Nitekim Rab’bin Yasası’nda, “İlk doğan her erkek çocuk Rab’be adanmış sayılacak” diye yazılmıştır. Ayrıca Rab’bin Yasası’nda buyrulduğu gibi, kurban olarak “bir çift kumru ya da iki güvercin yavrusu” sunacaklardı. O sırada Yeruşalim’de Şimon adında bir adam vardı. Doğru ve dindar…

Eski Antlaşma’daki Yakup’u Anıyoruz

Kilise’de bugün Eski Antlaşma’daki en eski inanç babalarından biri olan Yakup’u, diğer ismiyle İsrail’i anıyoruz. İshak ve Rebeka’nın küçük oğulları olan ve kardeşinin doğum hakkından dolayı sahip olduğu kutsamayı annesinin yardımıyla çalan kişidir Yakup. Tanrı’nın bir meleğiyle güreştikten sonra Yakup’un “hileci” anlamına gelen ismi, “Tanrı’yla mücadele eden” anlamına gelen İsrail olarak değiştirildi (Yaratılış 25:26; 32:28).…

Yüreğimiz Kırıldığında Edilecek Dua

 Sevgili Rabbim, biliyorum ki halimi görüyorsun, ıstırabımı ve gözyaşlarımı duyuyorsun. Yüreğim kırık. Beni onar. Herkes beni sevmekten vazgeçse de senin benden vazgeçmeyeceğini hatırlamama yardım et. Bana yardım et ki, İsa Mesih’in çarmıhta kanını akıtarak gösterdiği sevginin her şeyden büyük olduğuna güvenebileyim. Senin sevgin bana yeter. Kalbimi kıranları affedebilmeme yardım et, onlara nasıl yardımcı olabileceğimi…

İsa Mesih’in Bebekken Tanrıya Adanmasını Anıyoruz

Kilise’de bugün Meryem’in Arınması ve Rab’bimiz İsa Mesih’in bebekken Tanrı’ya adanmasını anıyoruz. Yusuf ve Meryem, kutsal yasayı tutmak için İsa kırk günlükken O’nu tapınağa getirdiler (Luka 2:22-38). İsa’yı gerçek evine getirdikten sonra Meryem’in arınması için bir kuzu yerine, alternatif bir sunu olarak iki adet kumru sundular. Levililer 12:8’de arınmak için kuzu sunmaya güçleri yetmeyen insanlar…

Bizi Değerli Kılan

 “Hanginizin çift süren ya da çobanlık eden bir kölesi olur da, tarladan dönüşünde ona, ‘Çabuk gel, sofraya otur’ der? Tersine ona, ‘Yemeğimi hazırla, kuşağını bağla, ben yiyip içerken bana hizmet et. Sonra sen yiyip içersin’ demez mi?  Verdiği buyrukları yerine getirdi diye köleye teşekkür eder mi? Siz de böylece, size verilen buyrukların hepsini yerine getirdikten sonra, ‘Biz…

Okulda Edilecek Dua

 Her Şeyi Yaratan Tanrım, bana yarattığın harikaları öğrenme ve bilgelikte büyüme şansı verdiğin için sana şükrediyorum. Çalışmalarımı bereketle. Öğrendiğim konular ya da ödevlerim ağırlaştığında, Senden yardım isteyebilmem için beni yüreklendir. Derslerim sıkıcılaştığında ve ödevlerim usandırdığında, derslerimin beni hayata hazırladığını görmeme yardım et. İsa Mesih’in “yükü ağır olanlar bana gelin size rahat veririm” sözleri uyarınca…

Yuhanna Hrisostomos’u Anıyoruz

Kilisede bugün 4.yüzyılın önemli figürlerinden biri olan Yuhanna Hrisostomos’u anıyoruz. Hrisostomos Antik Yunancada altın ağızlı anlamına gelir. Üstün vaaz verme becerilerinden dolayı bu isme layık görülmüştü. Aziz Yuhanna M.S 347’de Antakya’da doğdu. Hristiyan inancını annesi Anthusa’dan öğrenmişti. Kilisede birçok farklı hizmetlerde bulundu. Rahip yardımcısı, öğretmen ve yönetim kurulu üyeliği yaptı. Vaazlarında verdiği açık mesajlardan dolayı…

Aziz Titus’u Anıyoruz

Kilisede bugün Aziz Titus anılır. Titus Grek kökenli bir imanlı, aynı zamanda Pavlus’un arkadaşıydı. Büyük ihtimalle Antakya’nın yerlilerinden olup Pavlus ve Barbaba’nın kıtlık zamanı imanlılara yardım etmek için Yeruşalim’e yaptıkları yolculukta yanlarında bulunmuştu (Elçilerin İşleri 11:29-30). Titus aynı zamanda Pavlus’un üçüncü müjde yolculuğunda da yanında olmuş, Pavlus’la Korintlileri uzlaştırmıştı (2.Korintliler 8:3-6). Pavlus Titus’u Girit’te bırakarak…

Aziz Pavlus’un Hristiyan Oluşunu Anıyoruz

Kilisede bugün Aziz Pavlus’un Hristiyan olması anılır. Pavlus daha önce Tarsus’lu Saul olarak bilinirdi. Hristiyanları yakalar, işkenceye tabi tutar, ardından da Yeruşalim’deki Yahudi mahkemelerinin önüne çıkarırdı. İlk dönem Hristiyanları arasında adı korkuyla anılırdı. Bir gün Şam’a doğru giderken bir görüm vasıtasıyla İsa Mesih ona görünmüş, ışıktan dolayı geçici körlüğe yakalanmıştı. Sonra Hananya adında bir hizmetkâr,…

Peder ve Önder Aziz Timoteos’u Anıyoruz

Kilisede bugün peder ve önder olan Aziz Timoteos anılır. Timoteos Hristiyan olan annesi Evniki ve anneannesi Lois tarafından büyütülmüştür (2. Timoteos 1:5). Pavlus onunla müjde yaymak üzere çıktığı ikinci yolculuğunda tanışmış ve kendisine yol arkadaşlığı etmesini istemiştir. Pavlus onu imanda oğlu olarak görmüştür. Aziz Timoteos güvenilir biri olduğundan, Pavlus Asya İli’nde müjde yayma görevini ona…

Tanrı’nın Verdiği Sır

 Yaşam veren Ruh’tur. Beden bir yarar sağlamaz. Sizlere söylediğim sözler ruhtur, yaşamdır. Yine de aranızda iman etmeyenler var.” İsa iman etmeyenlerin ve kendisine ihanet edecek kişinin kim olduğunu baştan beri biliyordu. “Sizlere, ‘Baba’nın bana yöneltmediği hiç kimse bana gelemez’ dememin nedeni budur” dedi. Bunun üzerine öğrencilerinin birçoğu geri döndüler, artık O’nunla dolaşmaz oldular. İsa o…

İş Ararken Edilecek Dua

 Sevgili dolu Rabbim, bu dünyada yaşarken kullanabilmem için bana verdiğin fiziksel ve zihinsel yetenekler için sana şükrediyorum. Bana verdiğin bu yetenekleri senin yüceliğin için kullanabileceğim bir iş bulmama yardım etmen için dua ediyorum. Öyle bir iş ver ki bana, başkalarına yardım edebileyim ve sevdiklerimin ihtiyaçlarını karşılayabileyim. Kaygıya ve umutsuzluğa kapılmama izin verme. Beni İsa…

İbrahim’in Karısı Sara’yı Anıyoruz

Kilisede bugün Eski Antlaşma’daki en önemli kadın karakterlerden biri ve İbrahim’in karısı Sara’yı anıyoruz. Tanrı’dan eski hayatlarını, evlerini, ailelerini ve putlarını bırakmaları yönünde bir çağrı aldıktan sonra Sara, kocasının Kildaniler’in Ur şehrinden Harran’a, ardından da Kenan’a kadar yaptığı yolculukta yanında olmuştu. Sara ve İbrahim Tanrı onlara bir çocuk sahibi olacaklarını söyleyene, İshak’ı vaat edene kadar,…

Aziz Petrus’un Tanrısal Bir İlhamdan Gelen Beyanını Anıyoruz

Kilisede bugün Aziz Petrus’un kendi yüreğinden değil, Tanrısal bir ilhamdan gelen beyanını anımsıyoruz. Petrus Matta 16’da İsa’nın “yaşayan Tanrı’nın Oğlu Mesih” olduğunu beyan etmesi üzerine Mesih’ten “Sen Petrus’sun ve ben kilisemi bu kayanın üzerine kuracağım” cevabını almıştır. Eski Antlaşma’daki kilisenin İbrahim kayasının üzerinde kurulu olduğu gibi Yeni Antlaşma’nın kilisesi de Petrus kayası üzerine kurulmuştur (Yeşaya…

Şimdi Lütuf Zamanı

 İsa, büyüdüğü Nasıra Kenti’ne geldiğinde her zamanki gibi Şabat Günü havraya gitti. Kutsal Yazılar’ı okumak üzere ayağa kalkınca O’na Peygamber Yeşaya’nın Kitabı verildi. Kitabı açarak şu sözlerin yazılı olduğu yeri buldu:  “Rab’bin Ruhu üzerimdedir. Çünkü O beni yoksullara Müjde’yi iletmek için meshetti. Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, Körlere gözlerinin açılacağını duyurmak için, Ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak Ve…

Hastayken Edilecek Dua

 Ya Rab, tüm evreni yoktan var eden, insanı yaratan Sensin. İncil senin şifa verdiğin insanlarla dolu. Körlerin gözünü açtın, kötürümleri yürüttün, cüzzamlıları temiz kıldın, kanamasını olanları iyileştirdin. Her derdin devası sendedir, Rab senin gücün her şeye yeter. İsa Mesih’teki yüce lütfunla bana bak. Doktorlarla hemşirelere bilgelik ve hikmet ver ki hastalığıma doğru teşhisi koyabilsinler…

Kayserili Aziz Basileos, Niğdeli Aziz Gregorius ve Ürgüplü Aziz Gregorius’u Anıyoruz

Kilise’de bugün peder ve din adamları olan Kayserili Aziz Basileos, Niğdeli Aziz Gregorius ve Ürgüplü Aziz Gregorius anılıyor. Bu üç adam şimdiki Türkiye sınırları içinde bulunan, Kutsal Kitap tabiriyle Anadolu İli’ndeki Kapadokya kilisesinin babaları ve önderleridir. Dördüncü yüzyılın sonlarına doğru yaşamışlardı ve Aziz Basileus ile Ürgüplü Aziz Gregorius kardeşti. Niğdeli Aziz Gregorius ise arkadaşlarıydı. M.S…

Tanrı Bizi Arındırır

 Halk umut içinde bekliyordu. Yahya’yla ilgili olarak herkesin aklında, “Acaba Mesih bu mu?” sorusu vardı. Yahya ise hepsine şöyle yanıt verdi: “Ben sizi suyla vaftiz ediyorum, ama benden daha güçlü Olan geliyor. Ben O’nun çarıklarının bağını çözmeye bile layık değilim.  O sizi Kutsal Ruh’la ve ateşle vaftiz edecek. Harman yerini temizlemek ve buğdayı toplayıp…

06 Ocak 2021

 Sevgili Göksal Babamız. Kral’a tapınsınlar diye doğudan gelen yıldızbilimcileri Beytlehem’deki yemliğe yönlendirdin. Sözünün ışığında bizleri de Rabbimiz İsa’ya yönlendir. Gözlerimizi ve yüreklerimizi aç öyle ki, O’nun görkemini görelim ve imanla O’nun önünde diz çökelim. Yüce Işığınla bizi öylesine aydınlat ki biz de başkalarına senin ışığını yansıtalım. Bunu senden İsa Mesih’in adıyla istiyoruz. Amin.

Epifanya Bayramı

Kilise’de bugün Epifanya Bayramı’nı kutluyoruz. Epifanya kelimesi “vahiy” veya “bir gerçeğin açığa çıkarılması” anlamlarına gelir. Yıldız bilimcilerin Mesih’i ziyaretiyle, yani diğer uluslara duyurulmasıyla bağdaştırılmaktadır. Yıldız bilimciler İsrail dışındaki ulusların ilk temsilcileri olarak kabul edilmektedir. İsa Mesih’te Tanrı insan bedenini almıştır; Epifanya’da da İsa Mesih’in Tanrı olarak tanınması üzerinde durulur. İsa’nın ilahi doğası üçlü birliğin açığa…

Uzun, Sessiz Zaman

“Yusuf’la Meryem, Rab’bin Yasası’nda öngörülen her şeyi yerine getirdikten sonra Celile’ye, kendi kentleri Nasıra’ya döndüler. Çocuk büyüyor, güçleniyor ve bilgelikte yetkinleşiyordu. Tanrı’nın lütfu O’nun üzerindeydi.” (Luka 2:39-40) Sonunda her şey tamamlanmıştı. İsa’nın doğumu, sünneti ve tapınağa sunulması – gerçekleşmişti. Mısır’a kaçış (ki Luka bundan bahsetmez ama Matta bahseder), mülteci olarak yaşanan dönem ve İsrail’e dönüş…

Geleceğe Bakmak

“Şimon onları kutsayıp çocuğun annesi Meryem’e şöyle dedi: “Bu çocuk, İsrail’de birçok kişinin düşmesine ya da yükselmesine yol açmak ve aleyhinde konuşulacak bir belirti olmak üzere belirlenmiştir. Senin kalbine de adeta bir kılıç saplanacak. Bütün bunlar, birçoklarının yüreğindeki düşüncelerin açığa çıkması için olacak.” (Luka 2:34-35) Meryem bebeğini çok seviyordu, dolayısıyla Şimon’un bebeğin geleceğine ilişkin söyledikleri,…

Ölmeden Önce Mesih’i Görmek

Küçük İsa’nın annesi babası, (…) O’nu içeri getirdiklerinde, Şimon O’nu kucağına aldı, Tanrı’yı överek(…)” (Luka 2:26-28) Şimon’un sıralaması doğruydu. “Rab’bin Mesihi’ni görmeden ölmeyeceği Kutsal Ruh aracılığıyla kendisine bildirilmişti.” Bu vaat ona kim bilir ne büyük bir teselli vermiştir. Biz biliyoruz ki ölüm hepimizi beklemektedir, tabii Rab’bimiz biz ölmeden önce dünyaya dönmezse. Bu ölüm gerçeğini akılda…

Gizli Azizler

“O sırada Yeruşalim’de Şimon adında bir adam vardı. Doğru ve dindar biriydi. İsrail’in avutulmasını özlemle bekliyordu. Kutsal Ruh onun üzerindeydi.”  (Luka 2:25) Şimon hakkında gerçekten ne biliyoruz? Korkarım ki pek fazla bir şey değil. Onun “doğru ve dindar” bir kişi, ve Kutsal Ruh’un da onun üzerinde olduğunu biliyoruz. Mesih’i beklediğini biliyoruz. Ama acaba o bir…

Kurtarılmış; Arındırılmış Olmak

“Musa’nın Yasası’na göre arınma günlerinin bitiminde Yusuf’la Meryem çocuğu Rab’be adamak için Yeruşalim’e götürdüler. Nitekim Rab’bin Yasası’nda, “İlk doğan her erkek çocuk Rab’be adanmış sayılacak” diye yazılmıştır. Ayrıca Rab’bin Yasası’nda buyrulduğu gibi, kurban olarak “bir çift kumru ya da iki güvercin yavrusu” sunacaklardı.” (Luka 2:22-24) Yeruşalim’e gitme vakti gelmişti. İsa 40 günlüktü ve annesinin ilk oğluydu. Musa’nın Yasası…

Mesih’in Sünneti Ve İsim Alma Günü

Yahudi adetlerince bir erkek çocuk, doğduktan sekiz gün sonra sünnet edilerek isim alırdı. Kilisede bugün, “Mesih’in sünneti ve İsim Alma Günü” olarak anılır ve O’nun hem isim alışını hem de sünnetini kutlarken “insan günahı için kefaret olarak belirlenmesini” hatırlarız. O’na bir melek tarafından ad verildi çünkü “Halkını günahlarından O kurtaracak”tı (Matta 1:21). İsa sünnetiyle birlikte…