13 Temmuz 2022

Ey kutsal ve insanları seven Tanrımız, bütün iyiliğin kaynağı. İmanımızı artır ve Kutsal Ruh’ta sevgini bize dök. Öyle ki, senin buyurduğunu yapabilelim ve senin sevdiğini sevebilelim. Oğlun İsa Mesih aracılığıyla dua ediyoruz. Amin.

06 Temmuz 2022

Rabbimiz İsa Mesih. Sana tanıklık etsinler ve kiliseni inşa etsinler diye elçilerini sen seçtin. Kilisenin sağlam temeli sensin İsa Mesih. Kiliseni her zaman elçisel öğretide tut. Öyle ki baskı ve zulüm geldiğinde, kilisen denemelere dayanabilsin. Bize yardım et ki, kulaklarımızı elçilerin tanıklığına daima açalım ve sarsılmadan bu tanıklığa bağlı kalalım. Amin.

29 Haziran 2022

Şefkatli Tanrımız. Sen pişman olanların günahlarını bağışlıyorsun ve günaha düşenleri kaldırıp yeniden yola koyuyorsun. Birbirimizin en küçük zayıflıklarını gören, ama kendi büyük borcumuzu görmeyen bizlere merhamet et. Bizim bu günahımızı da bağışla ve bizi birbirlerine senin sevginin gözleriyle bakan, bağışlayan çocukların yap. Amin.

Vaftizci Yahya’nın Doğumunu Kutluyoruz

Kilise’de bugün Vaftizci Yahya’nın doğumunu kutluyoruz. Yahya kâhinler soyundan gelen bir ailede doğmuştu; babası Zekeriya, annesi Elizabet’ti. İkisinin de yaşlı olmasının yanı sıra Elizabet kısırdı. Zekeriya, bir gün tapınakta ibadet ederken melek aracılığıyla ona bir müjde verildi: Bir oğlu olacaktı. Zekeriya meleğin sözüne kuşkuyla yaklaştığı için oğlunun doğumuna kadar dili tutuldu. Luka 1:67-79 arasında da…

22 Haziran 2022

Güçlü ve adil Tanrımız. Sen Vaftizci Yahya’yı İsa Mesih için yol hazırlasın diye gönderdin. Bize yardım et ki, biz de Yahya’nın sesini işitelim. Kutsal Ruh’un bizim yüreklerimizde çalışsın ve bizi tövbeye yöneltsin. Öyle ki bizim uğrumuza Tanrı Kuzusu olan İsa Mesih’e sığınalım. Ve çarmıhtaki ölümüyle bize verdiği sonsuz yaşama kavuşalım. Amin.

15 Haziran 2022

Ya Rab. Sen kiliseni her halktan bir araya getiriyorsun. Bizi de kilisene Söz’ün ve sadık hizmetçilerin aracılığıyla çağırdın. Bizi sofrana oturttun ve bize uygun giysileri giydirdin. Ya Rab, bizi Ruh’unla donat ki biz de senin sadık hizmetçilerine katılalım ve Müjde’yi tüm dünyaya duyuralım. Bunu senden İsa Mesih’in adıyla istiyoruz. Amin.

Elişa Peygamber’i Anıyoruz

Kilise’de bugün peygamber Elişa anılıyor. Kendisi Şafat’ın oğluydu ve İsakkar oymağındandı. M.Ö 849-786 arası Kuzey İsrail krallığında Tanrı adına peygamberlik yapmıştır. Kendinden önceki peygamber olan İlyas, Elişa’yı eğitmiş, ardından da Elişa’nın gözleri önünde göklere alınmıştır. Elişa siyasi yaşamda da aktifti. Krallık zamanında birçok mucizeler gösterdi; örneğin Suriyeli kumandan Naaman’ı cüzzamdan iyileştirdi. Elişa sözcüğü “Tanrı benim…

İznik Konsili’ni Anıyoruz

Kilise’de bugün M.S 325’te toplanan İznik Konsili anılıyor. İznik’teki bu ilk konsil İmparator Konstantin öncülüğünde toplanmıştır. İznik Türkiye sınırları içerisinde yer alır. Konstantin, Ariusçuların aleyhine karar veren konseye başkanlık etti. Ariusçular, İsa’nın Tanrı’nın ebedi Oğlu olmadığını ancak Baba tarafından yaratıldığını ve yalnızca doğruluğu nedeniyle Tanrı’nın Oğlu unvanını aldığını iddia ediyorlardı. Bu sapkınlığa karşı, özellikle İskenderiye…

Aziz Barnabas’ı Anıyoruz

Kilise’de bugün Pavlus ile birlikte yolculuk yapan Aziz Barnabas’ı anıyoruz. Yolculuklara başlamadan önce Kıbrıs’taki arsasını satarak parasının tamamını Yeruşalim’deki erken dönem Hristiyan topluluğuna vermişti. Kendisi bir Levili olup Yuhanna Markos’un kuzeniydi. Yeruşalim konsili tarafından Antakya’daki kilise için gözetmen olarak atandı. Tarsus’a giderek Pavlus’u geri getirdi. Ardından Antakya kilisesi tarafından Pavlus’la birlikte ilk müjde yolculuğuna gönderildi.…

08 Haziran 2022

Üçlü birlik olan Tanrımız. Sen bizi yarattın, fidyeyle kurtardın ve imana yönelttin. Bizi Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’ta vaftiz edip kilisene kattın. Bizi daima kutsallaştırıp imanda pekiştiriyorsun. Seni yüz yüze görünceye kadar bizi sağlam imanda tut. Bunu senden Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla istiyoruz. Amin.

01 Haziran 2022

Ya Rab. Kutsal Ruh’unu bizi günahlarımız için ikna etmesi, bizi teselli etmesi ve bize öğüt vermesi için verdin. Kutsal Ruh’unla bizi güçlendir ki, Kurtuluş Müjdeni cesaretle başkalarına duyurabilelim. Öyle ki her ulustan insan, her dilde seni yüceltsin ve onurlandırsın. Bunu senden İsa Mesih’in adıyla istiyoruz. Amin.

25 Mayıs 2022

  Ey göğe çıkan Rabbimiz İsa Mesih! Biz senin önünde yere kapanarak sana tapınırız. Senin önünde durarak sana şükrederiz. Ellerimizi sana uzatarak sana sığınırız. Bizi savunan ve bizim için göklerde aracılık eden sensin. Sana şükürler olsun Kralımız! Amin.

Kraliçe Ester’i Anıyoruz

Kilise’de bugün Kutsal Kitap’ta adıyla anılan bir bölüm bulunan kadın kahramanlardan Kraliçe Ester’i anıyoruz. Ester güzelliğinden dolayı Kral Ahaşveroş tarafından Kraliçe yapılmıştı. Yahudileri öldürme planları yapan kralın baş yardımcısı Haman’a cesareti sayesinde üstünlük sağlamıştır. Haman Ester’in amcası olan Mordekay aleyhine bir komplo tasarlıyordu ama Ester bu komployu açığa çıkardı. Sonuç olarak Haman idam edildi. Bu…

18 Mayıs 2022

Cömert Tanrımız. Sen bize vaat ettin ki, senden Oğlun’un adıyla, senin isteğine uygun ne dilersek bize vereceksin. Ey Baba ve Oğul ve Kutsal Ruh, senin adını bütün yaşamımız boyunca yüceltip doğru bir şekilde senden dilemesini, her konuda senden yardım beklemesini bize öğret. Amin.

11 Mayıs 2022

Tüm övgülere layık olan Rabbimiz. Her şeyi sen yarattın ve senin gücün her şeye yeter. Bizim de daima sana şükür sunmamız için bizim yüreklerimizde çalış. Öyle ki yaşantımız harika gücünü ve iyiliğini yüceltsin. Bunu senden İsa Mesih’in adıyla istiyoruz. Amin.

Eyüp Peygamberi Anıyoruz

Kilise’de bugün Eyüp peygamberi anıyoruz. Eyüp, Kenan diyarının kuzeydoğusunda bulunan Uz bölgesindendi. Temiz ve doğru bir kişiydi. Kutsal Kitap’ın Eyüp bölümü, Eyüp’ün Tanrı tarafından verilen ıstıraplarla sınanırken yitirmediği derin inancını ele alır. Arkadaşlarının Tanrı’ya hakaret etmesi konusundaki ayartılarını dikkate almayıp on çocuğunun ölmesine, sağlığını ve servetini kaybetmesine rağmen Tanrı’ya lanet okumadı. Eyüp Kitabı ayet 1:…

04 Mayıs 2022

Işıklar Babası, sevgili Tanrımız. Gerçeğin ışığıyla bizi karanlıktan özgür kıldın. Sana ve başkalarına hizmet edebilmemiz için bizi güçlendir. Öyle ki, müjden duyulsun. Kaybolanlar kurtuluşa kavuşsun ve seni yüceltsinler. Bunu senden Dünya’nın Işığı İsa Mesih aracılığıyla istiyoruz. Amin.

Athanasius’ı Anıyoruz

Kilise’de bugün İskenderiyeli kilise önderi Athanasius’ı anıyoruz. Athanasius M.S 295’de Mısır’da doğmuş, Kilise’nin en karmaşık olduğu bir zamanda dini önder olmuştu. 325’te yapılan İznik Konsili’nde Athanasius, Hristiyanlığı, İsa Mesih’in ilahi doğasını reddeden Ariusçu sapkınlara karşı savunmuştur. Kırk beş yıl İskenderiye şehrinin başpiskoposluğunu yapmış, bu süre zarfında da doğru öğretiyi savunmuştur. Beş defa sürülmenin yanı sıra…

Filipus Ve Yakup’u Anıyoruz

Kilise’de bugün İsa’nın öğrencilerinden Filipus ve Yakup’u anıyoruz. Filipus Celileli olup Petrus ve Andreas’tan sonra İsa Mesih tarafından çağrılan ilk öğrencilerdendir. Natanel’i İsa’ya getiren odur (Yuhanna 1:43-51). Yuhanna’nın yazdığı Müjde kitabında İsa Mesih’in 5.000 kişiyi doyurmak için gereken ekmeğin nasıl bulunacağını Filipus’a sorduğu anlatılır. Perşembe günü son akşam yemeğinde Filipus İsa’dan, kendisine ve diğer öğrencilerine…

27 Nisan 2022

Bizi işiten Tanrımız. Sen iyi çobanın sesiyle bizi sürüne çağırıyorsun. Bize yardım et ki, bu sesi işitelim ve tanıyalım, iyi çobanı sevinerek izleyelim. Öyle ki tek çobanın, yani dirilen Rabbimiz İsa Mesih’in, tek sürüsü olalım. Bunu senden İsa’nın adıyla istiyoruz. Amin.

Aziz Markos’u Anıyoruz

Kilise’de bugün, Müjde yazarı Aziz Markos’u anıyoruz. İlk dönem kilise babalarına göre Markos Müjde metnini Roma’daki Hristiyanlar’ın isteği üzerine kaleme almıştı. Markos Yeruşalim’in yerlilerindendi. Annesi Meryem’in evi, Yeruşalim’deki kilisenin merkezini oluşturuyordu (Elçilerin İşleri 12:12). Pavlus ve Barnabas’a müjde yolculuklarında bir süre eşlik etti fakat belirli bir noktadan sonra onlardan ayrıldı. Barnabas onun ikinci yolculuğa da…

20 Nisan 2022

Bizi aklayan Tanrımız. Senin merhametin sayesinde vaftizimizde günah karşısında öldük. Sudan ve Ruh’tan doğup senin çocukların olduk. Oğlun İsa Mesih’in ruhsal bedeninin üyeleri olduk. Sana layık bir yaşam sürmemiz için bize yardım et. Öyle ki, her zaman Rabbimiz İsa’nın ardından gidebilelim. Amin.

Emin Misin?

İsa, haftanın ilk günü sabah erkenden dirildiği zaman önce Mecdelli Meryem’e göründü… Ne var ki onlar, İsa’nın yaşadığını, Meryem’e göründüğünü duyunca inanmadılar… öğrencilerinden ikisine değişik bir biçimde göründü. Bunlar geri dönüp öbürlerine haber verdiler, ama öbürleri bunlara da inanmadılar… İsa daha sonra, sofrada otururlarken Onbirler’e göründü. Onları imansızlıklarından ve yüreklerinin duygusuzluğundan ötürü azarladı. Çünkü kendisini…

Korku Mu?

Şabat Günü geçince, Mecdelli Meryem, Yakup’un annesi Meryem ve Salome gidip İsa’nın cesedine sürmek üzere baharat satın aldılar… Güneşin doğuşuyla birlikte mezara gittiler… Mezara girip sağ tarafta, beyaz kaftan giyinmiş genç bir adamın oturduğunu görünce çok şaşırdılar. Adam onlara, “Şaşırmayın!” dedi. “Çarmıha gerilen Nasıralı İsa’yı arıyorsunuz. O dirildi, burada yok. İşte O’nu yatırdıkları yer… Kadınlar…

16 Nisan 2022

İsa Mesih. Ölümü yenen, güçlü kurtarıcımız. Çarmıhta kendini bizim günahlarımız için kurban ettin. Ve dirilişinle bize diriliş umudu verdin. Sen bizim kurtuluşumuzsun.  Sen dirildin, gerçekten dirildin.  Sonsuza dek egemenlik sürecek olan Sensin! Tüm övgü, görkem, güç ve kudret sana aittir! Amin.

Beklenmedik Sevgi

O gün Hazırlık Günü, yani Şabat Günü’nden önceki gündü… Bu nedenle, Yüksek Kurul’un saygın bir üyesi olup Tanrı’nın Egemenliği’ni umutla bekleyen Aramatyalı Yusuf geldi, cesaretini toplayarak Pilatus’un huzuruna çıktı, İsa’nın cesedini istedi… Yusuf keten bez satın aldı, cesedi çarmıhtan indirip beze sardı, kayaya oyulmuş bir mezara yatırarak mezarın girişine bir taş yuvarladı. Mecdelli Meryem ile…

15 Nisan 2022

İsam. Mesihim. Benim için öldün ve mezarda kaldın. Ölüm gerçek ve bir gün bana da uğrayacağını biliyorum. Ya Rab, bana cesaret ver. Öyle ki ölümden korkmayayım. Benim de mezara girme vaktim geldiğinde, diriliş gününü ve sonsuz yaşamı beklerken senin kollarında huzur içinde dinleneyim. Amin.

Perde

Ama İsa yüksek sesle bağırarak son nefesini verdi. O anda tapınaktaki perde yukarıdan aşağıya yırtılarak ikiye bölündü. (Markos 15:37-38) Perdeler bir şeyleri saklamak içindir. İnsanların içeriye bakmalarını istemediğimizde pencereleri örter ya da hastane acilinde bize özel alan sağlar. Tanrı İsrailliler’in tapınağın ana bölmesi ile en kutsal yer arasında bir perde asmalarını istemişti. Ama neden? Perdelere…

14 Nisan 2022

Benim için çarmıha yürüyen İsa Mesih! Seni seviyorum. Sana güveniyorum. Sana iman ediyorum. Yol sensin. Işık sensin. Gerçek sensin. Yaşam sensin. Mesih sensin. Kurtarıcım sensin. Beni kendinde tut. Amin.

13 Nisan 2022

Bizi kayıran Tanrımız. Bize duyduğun derin sevgi uğruna Oğlun İsa Mesih’i ölüme teslim ettin. Bize lütfunla bak Ya Rab. Öyle ki, yaşamda ve ölümde O’nun çarmıhta verdiği kurbanına güvenelim. O’nun ardından imanda ve sevgide gidelim. Tüm yücelikler sonsuza dek senindir! Amin.

Bize Açık

Öğleyin on ikiden üçe kadar bütün ülkenin üzerine karanlık çöktü. Saat üçte İsa yüksek sesle, “Elohi, Elohi, lema şevaktani” yani, “Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin?” diye bağırdı. (Markos 15:33-34) Hiç herhangi biri Tanrı’nın sevmeyeceğine inandıkları bir şey söylediğin için seni susturdu mu? Belki Tanrı’ya karşı hayal kırıklığını veya öfkeni ifade ettin. Belki şüpheni. Belki…

12 Nisan 2022

Tanrımız. Sen bize Rab’bin Sofrası’nda İsa’nın çarmıhta verdiği kurbandan pay veriyorsun. Orada bizi birbirimizle de birlik içinde bulunduruyorsun. Bunun için bize güç ver. Öyle ki, senin kiliseni alçak gönüllülükte sevip, ona hizmet edelim. Aynı İsa’nın herkese hizmet ettiği ve öğrencilerinin ayaklarını yıkadığı gibi. Ya Rab, sana şimdi, daima ve ebediyen yücelik olsun! Amin.

Kendini Kurtar

İsa’yla birlikte, biri sağında öbürü solunda olmak üzere iki haydudu da çarmıha gerdiler… Oradan geçenler başlarını sallayıp İsa’ya sövüyor, “Hani sen tapınağı yıkıp üç günde yeniden kuracaktın? Çarmıhtan in de kurtar kendini!” diyorlardı. Aynı şekilde başkâhinler ve din bilginleri de O’nunla alay ederek aralarında, “Başkalarını kurtardı, kendini kurtaramıyor” diye konuşuyorlardı. “İsrail’in Kralı Mesih şimdi çarmıhtan…

11 Nisan 2022

Göklerdeki Babamız. Sana Rabbimiz İsa Mesih’in çarmıhı taşıyarak ağır acılarla yürüdüğü yol için şükrediyoruz. O’nun ardından gelelim diye bizi çağırdığın için sana teşekkür ediyoruz. Bizde etkin ol. Öyle ki, kendi çarmıhımızı taşıyalım, cesaretle İsa’nın adını duyuralım ve onu açıkça kabul edelim. Ruh’unla bizi yönlendir, Ya Rab. Amin.

Sakla Samanı Gelir Zamanı

O’na mürle karışık şarap vermek istediler, ama içmedi. Sonra O’nu çarmıha gerdiler. Kim ne alacak diye kura çekerek giysilerini aralarında paylaştılar. (Markos 15:23-24) Askerlerin İsa’nın kıyafetleri üzerine kumar oynaması kalpsizce görünüyor. Bu giysileri en son giyinen adam henüz ölmemişti bile; bir çarmıha asılı haldeydi ve onlar da zar atıyorlardı önünde! Ama sorsak askerler kendilerini hemen…

10 Nisan 2022

Rab İsa Mesih, bizi ne kadar da çok seviyorsun! Bizim suçlarımız için alay edilmeye ve çokça eziyete göğüs gerdin. Bizim günahlarımız seni çarmıha gerdi. Ya Rab, sendeki düşünceyi bize de ver. Öyle ki bizde her durumda Baba’nın iradesine göre yaşayalım. Amin.

Rab’bin Kullanması İçin

 Yeruşalim’e yaklaşıp Zeytin Dağı’nın yamacındaki Beytfaci ile Beytanya’ya geldiklerinde İsa iki öğrencisini önden gönderdi. Onlara, “Karşınızdaki köye gidin” dedi, “Köye girer girmez, üzerine daha hiç kimsenin binmediği, bağlı duran bir sıpa bulacaksınız. Onu çözüp bana getirin… Sıpayı İsa’ya getirip üzerine kendi giysilerini yaydılar. İsa sıpaya bindi. (Markos 11:1-2, 7) İsa’nın öğrencilerden isteği biraz ilginç.…

09 Nisan 2022

 Merhametli Tanrımız. Kutsal Ruh’unla bizi gerçeğe yönlendir. Öyle ki günahlarımız bizi suçladığında İsa Mesih’in bizim günahlarımız uğruna çarmıha gerildiğini hatırlayalım. Bize yardım et ki, senin vaatlerine ve sadakatine güvenelim.  İsa Mesih aracılığıyla dualarımıza kulak ver, Ya Rab. Amin.

Gelen Geçen Yok

 Kırdan gelmekte olan Simun adında Kireneli bir adam oradan geçiyordu. İskender ve Rufus’un babası olan bu adama İsa’nın çarmıhını zorla taşıttılar. İsa’yı Golgota, yani Kafatası denilen yere götürdüler. (Markos 15:21-22) Simun kendisini o gün Yeruşalim’deki en şanssız adam gibi hissetmiş olmalı. Fısıh bayramında kente doğru yol almış gidiyordu. Kendisini birden Golgota’ya giden bu adamın…

Çaresiz

 Askerler İsa’yı, Pretorium denilen vali konağına götürüp bütün taburu topladılar. O’na mor bir giysi giydirdiler, dikenlerden bir taç örüp başına geçirdiler. “Selam, ey Yahudiler’in Kralı!” diyerek O’nu selamlamaya başladılar. Başına bir kamışla vuruyor, üzerine tükürüyor, diz çöküp önünde yere kapanıyorlardı. O’nunla böyle alay ettikten sonra mor giysiyi üzerinden çıkarıp kendi giysilerini giydirdiler ve çarmıha…

Vahşet

 Pilatus onlara tekrar seslenerek, “Öyleyse Yahudiler’in Kralı dediğiniz adamı ne yapayım?” diye sordu. “O’nu çarmıha ger!” diye bağırdılar yine. Pilatus onlara, “O ne kötülük yaptı ki?” dedi. Onlar ise daha yüksek sesle, “O’nu çarmıha ger!” diye bağrıştılar. Halkı memnun etmek isteyen Pilatus, onlar için Barabba’yı salıverdi. İsa’yı ise kamçılattıktan sonra çarmıha gerilmek üzere askerlere…

06 Nisan 2022

 Ey sevgi dolu Tanrımız. İnsanlar günahlarından aklansın diye Oğlun’un ölmesine razı oldun. Bize duyduğun sevgi ne büyük, ne derin! Bize bu gerçeği her zaman hatırlat. Öyle ki yorgun düştüğümüzde sende güç bulalım. Kimsesiz hissettiğimizde sana koşalım. Bize iman ve güç ver. Öyle ki sevgin için seni yüceltelim. Amin!

Baba’nın Oğlu

 Pilatus, her Fısıh Bayramı’nda halkın istediği bir tutukluyu salıverirdi. Ayaklanma sırasında adam öldüren isyancılarla birlikte Barabba adında bir tutuklu da vardı. Halk, Pilatus’a gelip her zamanki gibi kendileri için birini salıvermesini istedi. Pilatus onlara, “Sizin için Yahudiler’in Kralı’nı salıvermemi ister misiniz?” dedi. Başkâhinlerin İsa’yı kıskançlıktan ötürü kendisine teslim ettiklerini biliyordu. Ne var ki başkâhinler,…

Yahudiler’in Kralı

 Sabah olunca başkâhinler, ileri gelenler, din bilginleri ve Yüksek Kurul’un öteki üyeleri bir danışma toplantısı yaptıktan sonra İsa’yı bağladılar, götürüp Pilatus’a teslim ettiler. Pilatus O’na, “Sen Yahudiler’in Kralı mısın?” diye sordu İsa, “Söylediğin gibidir” yanıtını verdi. Başkâhinler O’na karşı birçok suçlamada bulundular. Pilatus O’na yeniden, “Hiç yanıt vermeyecek misin?” diye sordu. “Bak, seni ne…

Paskalya

“Paskalya Hristiyan bayramlarının en eskisi ve en büyüğüdür! Bugün İsa Mesih ölüme karşı bir zafer kazanarak beklentilerimizi tamamladı: Mesih’in zaferi sayesinde iman hayatımız bir temele, bir köşe taşına dayandı. Mesih dirildi! Gerçekten dirildi! Rab’bim sana şükürler olsun. Dua Edelim: Görkemli Baba Tanrı, biricik Oğlun İsa Mesih aracılığıyla ölümü yenerek bizim için sonsuz yaşam kapılarını araladın.…

Güç

 Petrus aşağıda, avludayken, başkâhinin hizmetçi kızlarından biri geldi… “Sen de Nasıralı İsa’yla birlikteydin” dedi… Petrus ise bunu inkâr ederek, “Senin neden söz ettiğini bilmiyorum, anlamıyorum” dedi ve dışarıya, dış kapının önüne çıktı. Bu arada horoz öttü… Hizmetçi kız Petrus’u görünce çevrede duranlara yine, “Bu adam onlardan biri” demeye başladı. Petrus tekrar inkâr etti. Çevrede…

Bana Kim Olduğunu Söyleyin

 Bazıları O’nun üzerine tükürmeye, gözlerini bağlayarak O’nu yumruklamaya başladılar. “Haydi, peygamberliğini göster!” diyorlardı. Nöbetçiler de O’nu aralarına alıp tokatladılar.  (Markos 14:65) İnsanlar İsa’ya vururken neden “peygamberliğini göster” diyorlardı? Eğer Matta’daki aynı öyküye bakacak olursak, cevabın kötülük dolu bir oyun olduğunu öğreniyoruz.  Göremesin diye İsa’nın gözünü bağlamışlardı ve O’na her vurduklarında, “Ey Mesih, peygamberliğini göster…

Sevgi İtirafı

 İsa’yı görevli başkâhine götürdüler. Bütün başkâhinler, ileri gelenler ve din bilginleri de orada toplandı… İsa’yı ölüm cezasına çarptırmak için kendisine karşı tanık arıyor, ama bulamıyorlardı… Başkâhin O’na yeniden, “Yüce Olan’ın Oğlu Mesih sen misin?” diye sordu. İsa, “Benim” dedi. “Ve sizler, İnsanoğlu’nun Kudretli Olan’ın sağında oturduğunu ve göğün bulutlarıyla geldiğini göreceksiniz.” …Hepsi İsa’nın ölüm…

Sıradan Bir Adam

 İsa’nın ardından sadece keten beze sarınmış bir genç gidiyordu. Bu genç de yakalandı. Ama keten bezden sıyrılıp çıplak olarak kaçtı. (Markos 14:51-52) Genç adam kimdi? Bazıları Markos’un kendisi olduğunu düşünür, çünkü Müjdesi’nde bu öyküden bahseden tek kişi odur. Elçilerden biri olmadığı açıktı çünkü onlar çoktan kaçmıştı. O halde, sıradan bir Hristiyandı. İsa’nın ve öğrencilerinin…