Başlamak Ve Bitirmek

 “Ama şuna ne dersiniz? Bir adamın iki oğlu vardı. Adam birincisine gidip, ‘Oğlum, git bugün bağda çalış’ dedi. “Oğlu, ‘Gitmem!’ dedi. Ama sonra pişman olup gitti. “Adam ikinci oğluna gidip aynı şeyi söyledi. O, ‘Olur, efendim’ dedi, ama gitmedi. “İkisinden hangisi babasının isteğini yerine getirmiş oldu?” “Birincisi” diye karşılık verdiler. İsa da onlara, “Size…

Ötekini Sevmek

 İsa onlara şöyle dedi: “Kuşkusuz bana şu deyimi hatırlatacaksınız: ‘Ey hekim, önce kendini iyileştir! Kefarnahum’da yaptıklarını duyduk. Aynısını burada, kendi memleketinde de yap.’ ” “Size doğrusunu söyleyeyim” diye devam etti İsa, “Hiçbir peygamber kendi memleketinde kabul görmez. Yine size gerçeği söyleyeyim, gökyüzünün üç yıl altı ay kapalı kaldığı, bütün ülkede korkunç bir kıtlığın baş…

Bize Verilenler

 “Göksel egemenlik, yolculuğa çıkan bir adamın kölelerini çağırıp malını onlara emanet etmesine benzer. “Adam, her birinin yeteneğine göre, birine beş, birine iki, birine de bir talant vererek yola çıktı. Beş talant alan, hemen gidip bu parayı işletti ve beş talant daha kazandı. İki talant alan da iki talant daha kazandı. Bir talant alan ise…

İsa’nın Farkı

 İsa bunları söyledikten sonra, gözlerini gökyüzüne kaldırıp şöyle dedi: “Baba, saat geldi. Oğlun’u yücelt ki, Oğul da seni yüceltsin. Çünkü sen O’na bütün insanlık üzerinde yetki verdin. Öyle ki, O’na verdiklerinin hepsine sonsuz yaşam versin. Sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih’i tanımalarıdır. Yapmam için bana verdiğin işi tamamlamakla seni…

Yasa Ve Sevgi

 “Kutsal Yasa’yı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim. Size doğrusunu söyleyeyim, yer ve gök ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, Kutsal Yasa’dan ufacık bir harf ya da bir nokta bile yok olmayacak. Bu nedenle, bu buyrukların en küçüğünden birini kim çiğner ve başkalarına öyle öğretirse, Göklerin…

Sizce Ben Kimim?

 İsa, Filipus Sezariyesi bölgesine geldiğinde öğrencilerine şunu sordu: “Halk, İnsanoğlu’nun kim olduğunu söylüyor?” Öğrencileri şu karşılığı verdiler: “Kimi Vaftizci Yahya, kimi İlyas, kimi de Yeremya ya da peygamberlerden biridir diyor.”  İsa onlara, “Siz ne dersiniz” dedi, “Sizce ben kimim?” Simun Petrus, “Sen, yaşayan Tanrı’nın Oğlu Mesih’sin” yanıtını verdi. İsa ona, “Ne mutlu sana, Yunus oğlu…

Yahya Ve Sadakati

 Kral Hirodes de olup bitenleri duydu. Çünkü İsa’nın ünü her tarafa yayılmıştı. Bazıları, “Bu adam, ölümden dirilen Vaftizci Yahya’dır. Olağanüstü güçlerin onda etkin olmasının nedeni budur” diyordu.  Başkaları, “O İlyas’tır” diyor, yine başkaları, “Eski peygamberlerden biri gibi bir peygamberdir” diyordu. Hirodes bunları duyunca, “Başını kestirdiğim Yahya dirildi!” dedi. Hirodes’in kendisi, kardeşi Filipus’un karısı Hirodiya’nın yüzünden…

Fırtınadan Kurtarılmak

 Bundan hemen sonra İsa öğrencilerine, tekneye binip kendisinden önce karşı yakaya geçmelerini buyurdu. Bu arada halkı evlerine gönderecekti. Halkı gönderdikten sonra dua etmek için tek başına dağa çıktı. Akşam olurken orada yalnızdı. O sırada tekne kıyıdan bir hayli uzakta dalgalarla boğuşuyordu. Çünkü rüzgar karşı yönden esiyordu. Sabaha karşı İsa, gölün üstünde yürüyerek onlara yaklaştı.…

İsa: İyiliğin Kaynağı

 “Ben gerçek asmayım ve Babam bağcıdır. Bende meyve vermeyen her çubuğu kesip atar, meyve veren her çubuğu ise daha çok meyve versin diye budayıp temizler. Size söylediğim sözle siz şimdiden temizsiniz. Bende kalın, ben de sizde kalayım. Çubuk asmada kalmazsa kendiliğinden meyve veremez. Bunun gibi, siz de bende kalmazsanız meyve veremezsiniz. Ben asmayım, siz çubuklarsınız. Bende kalan…

Mesih’te Olmak

 “Beni seviyorsanız, buyruklarımı yerine getirirsiniz. Ben de Baba’dan dileyeceğim. O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir Yardımcı, Gerçeğin Ruhu’nu verecek. Dünya O’nu kabul edemez. Çünkü O’nu ne görür ne de tanır. Siz O’nu tanıyorsunuz. Çünkü O aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır. Sizi öksüz bırakmayacağım, size geri döneceğim. Az sonra dünya artık…

Rabbimiz Kutsal Ruh

 Bayramın son ve en önemli günü İsa ayağa kalktı, yüksek sesle şöyle dedi: “Bir kimse susamışsa bana gelsin, içsin. Kutsal Yazı’da dendiği gibi, bana iman edenin ‘içinden diri su ırmakları akacaktır.’” Bunu, kendisine iman edenlerin alacağı Ruh’la ilgili olarak söylüyordu. Ruh henüz verilmemişti. Çünkü İsa henüz yüceltilmemişti.

İsa’nın Öğrettiği Dua

 “Dua ettiğiniz zaman ikiyüzlüler gibi olmayın. Onlar, herkes kendilerini görsün diye havralarda ve caddelerin köşe başlarında dikilip dua etmekten zevk alırlar. Size doğrusunu söyleyeyim, onlar ödüllerini almışlardır. Ama siz dua edeceğiniz zaman iç odanıza çekilip kapıyı örtün ve gizlide olan Babanız’a dua edin. Gizlilik içinde yapılanı gören Babanız sizi ödüllendirecektir. Dua ettiğinizde, putperestler gibi…

Bana Verdiklerin

 “Dünyadan bana verdiğin insanlara senin adını açıkladım. Onlar senindiler, bana verdin ve senin sözüne uydular. Bana verdiğin her şeyin senden olduğunu şimdi biliyorlar. Çünkü bana ilettiğin sözleri onlara ilettim, onlar da kabul ettiler. Senden çıkıp geldiğimi gerçekten anladılar, beni senin gönderdiğine iman ettiler.  Onlar için istekte bulunuyorum. Dünya için değil, bana verdiğin kimseler için…

Sevgi Ve Ayrılık

 Ben artık dünyada değilim, ama onlar dünyadalar. Ben sana geliyorum. Kutsal Baba, onları bana verdiğin kendi adınla koru ki, bizim gibi bir olsunlar. Kendileriyle birlikte olduğum sürece, bana verdiğin kendi adınla onları esirgeyip korudum. Kutsal Yazı yerine gelsin diye, mahva giden adamdan başka içlerinden hiçbiri mahvolmadı. “İşte şimdi sana geliyorum. Sevincimin onlarda tamamlanması için…

Beni Seviyor Musun?

 Yemekten sonra İsa, Simun Petrus’a, “Yuhanna oğlu Simun, beni bunlardan daha çok seviyor musun?” diye sordu. Petrus, “Evet, ya Rab” dedi, “Seni sevdiğimi bilirsin.” İsa ona, “Kuzularımı otlat” dedi. İkinci kez yine ona, “Yuhanna oğlu Simun, beni seviyor musun?” diye sordu. O da, “Evet, ya Rab, seni sevdiğimi bilirsin” dedi. İsa ona, “Koyunlarımı güt” dedi. Üçüncü kez ona,…

İsa Mesih’in Tövbekarlara Bakışı

 Bundan sonra İsa Taberiye Gölü’nün kenarında öğrencilerine yine göründü. Bu da şöyle oldu: Simun Petrus, “İkiz ” diye anılan Tomas, Celile’nin Kana Köyü’nden Natanel, Zebedi’nin oğulları ve İsa’nın öğrencilerinden iki kişi daha birlikte bulunuyorlardı. Simun Petrus ötekilere, “Ben balık tutmaya gidiyorum” dedi. Onlar, “Biz de seninle geliyoruz” dediler. Dışarı çıkıp tekneye bindiler. Ama o…

İpler

 Sabah olunca başkâhinler, ileri gelenler, din bilginleri ve Yüksek Kurul’un öteki üyeleri bir danışma toplantısı yaptıktan sonra İsa’yı bağladılar, götürüp Pilatus’a teslim ettiler. (Markos 15:1)

Küçük Bir Sıpa

 Yeruşalim’e yaklaşıp Zeytin Dağı’nın yamacındaki Beytfaci Köyü’ne geldiklerinde İsa, iki öğrencisini önden gönderdi. Onlara, “Karşınızdaki köye gidin” dedi, “Hemen orada bağlı bir dişi eşek ve yanında bir sıpa bulacaksınız. Onları çözüp bana getirin. Size bir şey diyen olursa, ‘Rab’bin bunlara ihtiyacı var, hemen geri gönderecek’ dersiniz” (Matta 21:2-3).

Sınırlı Sevgi

 “Meryem, çok değerli saf hintsümbülü yağından yarım litre kadar getirerek İsa’nın ayaklarına sürdü ve saçlarıyla ayaklarını sildi. Ev yağın güzel kokusuyla doldu” (Yuhanna 12:3). Kendini Meryem’in yerine koy. İsa’nın ayaklarına kapanıp ölen kardeşi Lazar’ın yasını tutmasının üzerinden çok geçmemişti. Lazar’ı ölümden dirilttiği için Mesih’in şerefine bir yemek verilmişti. Meryem, O’nun hakkını ödeyebilir miydi? Marta…

Yeterli Değil

 “Yoksul bir dul kadın da geldi, birkaç kuruş değerinde iki bakır para attı. İsa öğrencilerini yanına çağırarak, “Bu kadın ise yoksulluğuna karşın, varını yoğunu, geçinmek için elinde ne varsa, tümünü verdi” dedi” (Markos 12:42, 44b).

Paranın Üzerindeki Resim

 İsa, “Bu resim, bu yazı kimin?” diye sordu (Markos 12:16b). Burada yine benzer bir hikâye ve yine İsa’yı kendi sözleriyle tuzağa düşürmeye çalışan dini liderleri görüyoruz. “Sezar’a vergi vermek Kutsal Yasa’ya uygun mu, değil mi? Verelim mi, vermeyelim mi?” İsa, “Vergi verin” dese Roma’nın kestiği vergilerden nefret eden insanlar ona tepki gösterecekti. Öte yandan,…

Yeni Kyafetler

 “Bunun üzerine halk olup biteni görmeye çıktı. İsa’nın yanına geldikleri zaman, cinlerden kurtulan adamı giyinmiş ve aklı başına gelmiş olarak İsa’nın ayakları dibinde oturmuş buldular ve korktular” (Luka 8:35).

Teknedeki Yorgunluk

 Bu sırada büyük bir fırtına koptu. Dalgalar tekneye öyle bindirdi ki, tekne neredeyse suyla dolmuştu. İsa, teknenin arka tarafında bir yastığa yaslanmış uyuyordu. Öğrenciler O’nu uyandırıp, ‘Öğretmenimiz, öleceğiz! Hiç aldırmıyor musun?’ dediler” (Markos 4:37-38).

Damdaki Delik

 Bu arada O’na dört kişinin taşıdığı felçli bir adamı getirdiler. Kalabalıktan O’na yaklaşamadıkları için, bulunduğu yerin üzerindeki damı delip açarak felçliyi üstünde yattığı şilteyle birlikte aşağı indirdiler. İsa onların imanını görünce felçliye, ‘Oğlum, günahların bağışlandı’ dedi. (Markos 2:3-5)

Kutsal Yazılara Saygılı Mıyım?

 İsa, büyüdüğü Nasıra Kenti’ne geldiğinde her zamanki gibi Şabat Günü havraya gitti. Kutsal Yazılar’ı okumak üzere ayağa kalkınca O’na Peygamber Yeşaya’nın Kitabı verildi. Kitabı açarak şu sözlerin yazılı olduğu yeri buldu: “Rab’bin Ruhu üzerimdedir. Çünkü O beni yoksullara Müjde’yi iletmek için meshetti. Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, Körlere gözlerinin açılacağını duyurmak için, Ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak Ve…

İsa’yı Görmek İstiyoruz!

 Bayramda tapınmak üzere Yeruşalim’e gidenler arasında bazı Grekler vardı. Bunlar, Celile’nin Beytsayda Kenti’nden olan Filipus’a gelerek, “Efendimiz, İsa’yı görmek istiyoruz” diye rica ettiler. Filipus gitti, bunu Andreas’a bildirdi. Andreas ve Filipus da gidip İsa’ya haber verdiler. İsa, “İnsanoğlu’nun yüceltileceği saat geldi” diye karşılık verdi. “Size doğrusunu söyleyeyim, buğday tanesi toprağa düşüp ölmedikçe yalnız kalır. Ama…

Küçük Başlangıçlar

 İsa onlara bir benzetme daha anlattı: “Göklerin Egemenliği, bir adamın tarlasına ektiği hardal tanesine benzer” dedi. “Hardal tohumların en küçüğü olduğu halde, gelişince bahçe bitkilerinin boyunu aşar, ağaç olur. Böylece kuşlar gelip dallarında barınır.” İsa onlara başka bir benzetme anlattı: “Göklerin Egemenliği, bir kadının üç ölçek una karıştırdığı mayaya benzer. Sonunda bütün hamur kabarır.”…

Acaba Mesih Bu Mudur?

 Bu sırada İsa’nın öğrencileri geldiler. O’nun bir kadınla konuşmasına şaştılar. Bununla birlikte hiçbiri, “Ne istiyorsun?” ya da, “O kadınla neden konuşuyorsun?” demedi. Sonra kadın su testisini bırakarak kente gitti ve halka şöyle dedi: “Gelin, yaptığım her şeyi bana söyleyen adamı görün. Acaba Mesih bu mudur?” Halk da kentten çıkıp İsa’ya doğru gelmeye başladı. O…

Yerdeki Ve Gökteki Hazineler

 Petrus O’na, “Bak” dedi, “Biz her şeyi bırakıp senin ardından geldik, kazancımız ne olacak?” İsa onlara, “Size doğrusunu söyleyeyim” dedi, “Her şey yenilendiğinde, İnsanoğlu görkemli tahtına oturduğunda, siz, evet ardımdan gelen sizler, on iki tahta oturup İsrail’in on iki oymağını yargılayacaksınız. Benim adım uğruna evlerini, kardeşlerini, anne ya da babasını, çocuklarını ya da topraklarını bırakan…

İyi Bir Yargıç

 Günün Vaaz metni Yuhanna kitabı 5. Bölüm 22. Ve 30. ayetlerden. Baba kimseyi yargılamaz, bütün yargılama işini Oğul’a vermiştir. Öyle ki, herkes Baba’yı onurlandırdığı gibi Oğul’u onurlandırsın. Oğul’u onurlandırmayan, O’nu gönderen Baba’yı da onurlandırmaz. “Size doğrusunu söyleyeyim, sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle biri yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiştir. Size doğrusunu…

Bilge Kardeş

Çocuk büyüyor, güçleniyor ve bilgelikte yetkinleşiyordu. Tanrı’nın lütfu O’nun üzerindeydi. Luka 2:40 Bilgelik, çocuklarla özdeşleştirilen bir nitelik değildir genelde. “Saf” tabiri kullanılabilir onlar için. “Deneyimsiz” de olabilir. Ama “bilge” değil. İsa Mesih’e kardeş olmak ilginç bir duygu olsa gerek. En az dört erkek kardeşi ve iki kız kardeşi olduğunu biliyoruz (Markos 6:3). Günahsız bir kardeşe…

Koruyucu

Yıldızbilimciler gittikten sonra Rab’bin bir meleği Yusuf’a rüyada görünerek, “Kalk!” dedi, “Çocukla annesini al, Mısır’a kaç. Ben sana haber verinceye dek orada kal. Çünkü Hirodes öldürmek için çocuğu aratacak.” Böylece Yusuf kalktı, aynı gece çocukla annesini alıp Mısır’a doğru yola çıktı. Hirodes’in ölümüne dek orada kaldı. Bu, Rab’bin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin…

Diken Üstünde Olmak

Kral Hirodes bunu duyunca kendisi de bütün Yeruşalim halkı da tedirgin oldu. Matta 2:3 “Bütün Yeruşalim halkı da…” Hirodes’in, bebek de olsa rakip bir kral ile ilgili haber alınca tedirgin olması mantıklıydı ama Yeruşalim halkı neden onunla tedirgin oldu? Hirodes’le benzer kişilik özelliklerine sahip biriyle yaşayanlar bu sorunun cevabını hemen verebilir. Hirodes’in yapabileceği olası bir…

Bir Şeyler Ters Giderse

İsa’nın Kral Hirodes devrinde Yahudiye’nin Beytlehem Kenti’nde doğmasından sonra bazı yıldızbilimciler doğudan Yeruşalim’e gelip şöyle dediler: “Yahudiler’in Kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğuda O’nun yıldızını gördük ve O’na tapınmaya geldik.” Matta 2:1-2 Burada sözü edilen bu bilge insanlar hakkında düşünmüyor değilim. Sordukları küçük bir sorunun büyük bir üzüntüye yol açacağının farkına ne zaman vardılar acaba?…

Kalbin Derinlerindeki Arzu

Anna adında çok yaşlı bir kadın peygamber vardı. Aşer oymağından Fanuel’in kızıydı. Genç kız olarak evlenip kocasıyla yedi yıl yaşadıktan sonra dul kalmıştı. Şimdi seksen dört yaşındaydı. Tapınaktan ayrılmaz, oruç tutup dua ederek gece gündüz Tanrı’ya tapınırdı. Tam o sırada ortaya çıkan Anna, Tanrı’ya şükrederek Yeruşalim’in kurtuluşunu bekleyen herkese İsa’dan söz etmeye başladı. Luka 2:36-38…

Bir Kılıç

Şimon onları kutsayıp çocuğun annesi Meryem’e şöyle dedi: “Bu çocuk, İsrail’de birçok kişinin düşmesine ya da yükselmesine yol açmak ve aleyhinde konuşulacak bir belirti olmak üzere belirlenmiştir. Senin kalbine de adeta bir kılıç saplanacak. Bütün bunlar, birçoklarının yüreğindeki düşüncelerin açığa çıkması için olacak.”  Luka 2:34-35 “Senin kalbine de adeta bir kılıç saplanacak.” Doğru, değil mi?…

İsa’yı Kollarında Tutmak

Böylece Şimon, Ruh’un yönlendirmesiyle tapınağa geldi. Küçük İsa’nın annesi babası, Kutsal Yasa’nın ilgili kuralını yerine getirmek üzere O’nu içeri getirdiklerinde, Şimon O’nu kucağına aldı. Luka 2:27-28a Tıpkı Şimon gibi bebek İsa’yı kollarınızda tutmanın ne kadar garip olacağını hiç düşündünüz mü? O küçük, kundaklanmış bebeği sallarken aslında bir gün tüm insanlığı yargılayacak olan göğün ve yerin…

Sadece Bir Dilek

O sırada Yeruşalim’de Şimon adında bir adam vardı. Doğru ve dindar biriydi. İsrail’in avutulmasını özlemle bekliyordu. Kutsal Ruh onun üzerindeydi. Rab’bin Mesihi’ni görmeden ölmeyeceği Kutsal Ruh aracılığıyla kendisine bildirilmişti. Luka 2:25-26 Şimon ilahi aşkla dolu bir adamdı. Sadece bir isteği vardı Tanrı’dan; gönderilecek olan Mesih’i ölmeden görebilmek. Kutsal Ruh da bu dileğin gerçekleşeceği sözünü verdi…

İyi Bir Başlangıç Yapmak

Sekizinci gün, çocuğu sünnet etme zamanı gelince, O’na İsa adı verildi. Bu, O’nun anne rahmine düşmesinden önce meleğin kendisine verdiği isimdi. Musa’nın Yasası’na göre arınma günlerinin bitiminde Yusuf’la Meryem çocuğu Rab’be adamak için Yeruşalim’e götürdüler. Nitekim Rab’bin Yasası’nda, “İlk doğan her erkek çocuk Rab’be adanmış sayılacak” diye yazılmıştır. Ayrıca Rab’bin Yasası’nda buyrulduğu gibi, kurban olarak…

Koyunlara Geri Dönüş

Çobanlar, işitip gördüklerinin tümü için Tanrı’yı yüceltip överek geri döndüler. Her şeyi, kendilerine anlatıldığı gibi bulmuşlardı. Luka 2:20 Bebek İsa’yı ve ailesini gördüklerinde çobanlar ne yapmışlardı? Luka, “Onları görünce, çocukla ilgili kendilerine anlatılanları bildirdiler” (Luka 2:17) diye yazıyor. Konuştukları kişiler belki sokakta karşılaştıkları insanlar, komşuları, belki Meryem’le Yusuf, belki başkalarıydı, kim bilebilir? Sonrasında geri döndüler.…

Kardeşçe

Birdenbire meleğin yanında, göksel ordulardan oluşan büyük bir topluluk belirdi. Tanrı’yı överek, “En yücelerde Tanrı’ya yücelik olsun, Yeryüzünde O’nun hoşnut kaldığı insanlara Esenlik olsun!” dediler. Luka 2:13-14 Tanrı’nın yüceliği göklerin dört bir tarafında öven melekleri düşünün. Bu bir kutlamadır aslında! Harika bir olay gerçekleşmektedir ve meleklerin de buna dahil olması gerekmektedir. Bir tane, iki tane…

Her Şey Plana Göre mi?

Onlar oradayken, Meryem’in doğurma vakti geldi ve ilk oğlunu doğurdu. Onu kundağa sarıp bir yemliğe yatırdı. Çünkü handa yer yoktu. Luka 2:6-7 Yusuf’un ne kadar stresli olduğunu tahmin edebiliyorum. Doğum yapmak üzere olan karısını rahat ettirebileceği sıradan bir yer bile yoktu. Handa boş oda yoktu. Beytlehem’de oturan akrabaları muhtemelen onlara bir yatak bile sağlayamamışlardı. Meryem…

Beni Tanımıyor musun?

Onlar oradayken, Meryem’in doğurma vakti geldi ve ilk oğlunu doğurdu. Onu kundağa sarıp bir yemliğe yatırdı. Çünkü handa yer yoktu. Luka 2:6-7 Etrafta doktor, hemşire ya da bakıcı yokken çocuğunuzun bakımını üstlenmek zorunda olduğunuz zamanlar yaşadınız mı hiç? Yeni doğmuş bebeğimle evimizden çıkarken, “Yetişkin birileri yok mu etrafta? Bu bebeğe kim bakacak?” diye düşündüğüm zamanları…

Sıradan Bir Dünya

O günlerde Sezar Avgustus bütün Roma dünyasında bir nüfus sayımının yapılması için buyruk çıkardı. Bu ilk sayım, Kirinius’un Suriye valiliği zamanında yapıldı. Herkes yazılmak için kendi kentine gitti. Böylece Yusuf da, Davut’un soyundan ve torunlarından olduğu için Celile’nin Nasıra Kenti’nden Yahudiye bölgesine, Davut’un kenti Beytlehem’e gitti. Orada, hamile olan nişanlısı Meryem’le birlikte yazılacaktı. Luka 2:1-5…

İtaatkârlık

Yusuf uyanınca Rab’bin meleğinin buyruğuna uydu ve Meryem’i eş olarak yanına aldı. Ama oğlunu doğuruncaya dek Yusuf ona dokunmadı. Doğan çocuğun adını İsa koydu.Matta 1:24-25 Yusuf kendisine söyleneni olduğu gibi yerine getirdi: Uyanır uyanmaz Meryem’i eve aldı, çocuk doğduktan sonra da adını İsa koydu. Gayet basit. Veya, çocukların söylediği gibi, “Basit ama basit değil”. İtaatkârlık…

Gelecek Kaygısı

Ama böyle düşünmesi üzerine Rab’bin bir meleği rüyada ona görünerek şöyle dedi: “Davut oğlu Yusuf, Meryem’i kendine eş olarak almaktan korkma. Çünkü onun rahminde oluşan, Kutsal Ruh’tandır. Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından O kurtaracak.” Bütün bunlar, Rab’bin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu: “İşte, kız gebe kalıp…

Kriz Zamanları

İsa Mesih’in doğumu şöyle oldu: Annesi Meryem, Yusuf’la nişanlıydı. Ama birlikte olmalarından önce Meryem’in Kutsal Ruh’tan gebe olduğu anlaşıldı. Nişanlısı Yusuf, doğru bir adam olduğu ve onu herkesin önünde utandırmak istemediği için ondan sessizce ayrılmak niyetindeydi. Matta 1:18-19 Yusuf tam anlamıyla ne yapacağına karar verene kadar Tanrı’nın onunla iletişime geçmemesi çok ilginçtir. Meryem’in hamile olduğu…

Tamamlanmış Bir Antlaşma

Çocuğun babası Zekeriya, Kutsal Ruh’la dolarak şu peygamberlikte bulundu: “İsrail’in Tanrısı Rab’be övgüler olsun! Çünkü halkının yardımına gelip onları fidyeyle kurtardı. Eski çağlardan beri Kutsal peygamberlerinin ağzından bildirdiği gibi, Kulu Davut’un soyundan Bizim için güçlü bir kurtarıcı çıkardı.” Luka 1:67-69 Zekeriya’nın yeni doğan bebeğine Kutsal Ruh aracılığıyla neler söylediğine tekrar bir göz atalım: “İsrail’in Tanrısı…

İyi Niyetliydiler

Elizabet’in doğurma vakti geldi ve bir oğul doğurdu. Komşularıyla akrabaları, Rab’bin ona ne büyük merhamet gösterdiğini duyunca, onun sevincine katıldılar. Sekizinci gün çocuğun sünnetine geldiler. Ona babası Zekeriya’nın adını vereceklerdi. Ama annesi, “Hayır, adı Yahya olacak” dedi. Ona, “Akrabaların arasında bu adı taşıyan kimse yok ki” dediler. Bunun üzerine babasına işaretle çocuğun adını ne koymak…

Sorunla Yüzleşmek

Meryem, üç ay kadar Elizabet’in yanında kaldı, sonra kendi evine döndü. Luka 1:56 Meryem’in eve dönüşünü hep merak etmişimdir. Eninde sonunda, hamileliğiyle ilgili olarak ailesiyle ve Yusuf’la konuşmak zorunda kalacaktı mutlaka. Ona inanacaklar mıydı? Ya inanmazlarsa? Hamileliğinin üçüncü ayında olduğu düşünülürse Meryem’in karnının “görünmeye” başlamasına birkaç hafta daha vardı. Meryem’in bu olay hakkında konuşulacakları daha…

Evden Uzak Bir Ev

O günlerde Meryem kalkıp aceleyle Yahuda’nın dağlık bölgesindeki bir kente gitti. Zekeriya’nın evine girip Elizabet’i selamladı. Elizabet Meryem’in selamını duyunca rahmindeki çocuk hopladı. Kutsal Ruh’la dolan Elizabet yüksek sesle şöyle dedi: “Kadınlar arasında kutsanmış bulunuyorsun, rahminin ürünü de kutsanmıştır! Nasıl oldu da Rabbim’in annesi yanıma geldi? Luka 1:39-43 Luka Meryem’in, hiç vakit kaybetmeden Elizabet’in evinin…

Aşılması İmkânsız Durumlar

Meryem meleğe, “Bu nasıl olur? Ben erkeğe varmadım ki” dedi. Melek ona şöyle yanıt verdi: “Kutsal Ruh senin üzerine gelecek, Yüceler Yücesi’nin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana kutsal, Tanrı Oğlu denecek. Bak, senin akrabalarından Elizabet de yaşlılığında bir oğula gebe kaldı. Kısır bilinen bu kadın şimdi altıncı ayındadır. Tanrı’nın yapamayacağı hiçbir şey…

Tanrı Benden Mi Söz Ediyor?

“Elizabet’in hamileliğinin altıncı ayında Tanrı, Melek Cebrail’i Celile’de bulunan Nasıra adlı kente, Davut’un soyundan Yusuf adındaki adamla nişanlı kıza gönderdi. Kızın adı Meryem’di. Onun yanına giren melek, “Selam, ey Tanrı’nın lütfuna erişen kız! Rab seninledir” dedi. Söylenenlere çok şaşıran Meryem, bu selamın ne anlama gelebileceğini düşünmeye başladı.” Luka 1:26-29 Alakasız biri tarafından arandığımda, “Üzgünüm, yanlış…

O Beni Önemsedi

“Bir süre sonra karısı Elizabet gebe kaldı ve beş ay evine kapandı. “Bunu benim için yapan Rab’dir” dedi. “Bu günlerde benimle ilgilenerek insanlar arasında utancımı giderdi.” Luka 1:24-25 Kimsenin sizi önemsemediği, herkes tarafından görmezden gelindiğiniz durumlar oldu mu? İnsan kendini çok çaresiz hisseder öyle zamanlarda. Partiye davet edilmeyen, arkadaşlar arasında evli olmayan ya da kalabalık…

Apaçık Olanı Görememek

“Zekeriya meleğe, “Bundan nasıl emin olabilirim?” dedi. “Çünkü ben yaşlandım, karımın da yaşı ilerledi.” Melek ona şöyle karşılık verdi: “Ben Tanrı’nın huzurunda duran Cebrail’im. Seninle konuşmak ve bu müjdeyi sana bildirmek için gönderildim. İşte, belirlenen zamanda yerine gelecek olan sözlerime inanmadığın için dilin tutulacak, bunların gerçekleşeceği güne dek konuşamayacaksın.” Luka 1:18-20 Zekeriya ve melek arasındaki…

Korku

“Bu sırada, Rab’bin bir meleği buhur sunağının sağında durup Zekeriya’ya göründü. Zekeriya onu görünce şaşırdı, korkuya kapıldı. Melek, “Korkma, Zekeriya” dedi, “Duan kabul edildi. Karın Elizabet sana bir oğul doğuracak, adını Yahya koyacaksın. Sevinip coşacaksın. Birçokları da onun doğumuna sevinecek. O, Rab’bin gözünde büyük olacak …” Luka 1:11-15a Zekeriya’nın tapınakta duran bir meleği görünce verdiği tepki…

Cezalandırılmak

“Her ikisi de Tanrı’nın gözünde doğru kişilerdi, Rab’bin bütün buyruk ve kurallarına eksiksizce uyarlardı. Elizabet kısır olduğu için çocukları olmuyordu…” Luka 1:6-7a Kutsal yazılara göre Elizabet ve Zekeriya Tanrı gözünde doğru ve kusursuz kişilerdi; Kutsal Kitap’ta başka insanlara neredeyse hiç edilmeyen iltifatlar bunlar. İmanlı yaşantılarıyla Tanrı’yı yüceltiyorlardı. Fakat çocuk sahibi olamıyorlardı. Eski zamanlarda bir insanın çocuğunun…

Bana Bir Mucize Göster

“Bundan ötürü Rab’bin kendisi size bir belirti verecek: İşte, bakire gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmmanuel koyacak.” Yeşaya 7:14 “Tanrı bugün şurada şu dakika bir mucize gerçekleştirirse O’na inanırım” diyen insanlara daha önce hiç rastladınız mı?  Ben bu sözü duymaktan bıktım diyebilirim! Nasıl bir mucize görmek istiyorlar acaba? Göğün açılıp her şeyi içine çekmesini ya…

Onun Omuzlarında

“Çünkü bize bir çocuk doğacak, bize bir oğul verilecek. Yönetim onun omuzlarında olacak. Onun adı Harika Öğütçü, Güçlü Tanrı, Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak.” Yeşaya 9:6 Ne kadar ilginç sözler! Yeşaya yeni doğan bir bebekten söz ederken, aniden, “Yönetim onun omuzlarında olacak” diyerek uzun zaman sonrasına atlıyor. Bunu okurken, muazzam bir yükü küçük omuzlarında taşımaya…

Garip Bir Anlatış Tarzı

“…Davut, Uriya’nın karısından doğan Süleyman’ın babasıydı… “ Matta 1:6b “Uriya’nın karısından…” Ondan adıyla, yani “Batşeba” olarak söz edilmesi yetmez miydi? Neden bu açıklamaya gerek duyuldu? Hiç olmadı diğer soy kayıtlarında rastlandığı gibi sadece “Davut, Süleyman’ın babasıydı” diye yazılamaz mıydı? Bu konuyu “hortlatmak” nasıl bir amaca hizmet ediyor? Ayetteki bu cümle ana hatlarıyla bize Davut’un günah…

Uzun Zamandır Bekliyor Olmak…

“İbrahim, İshak’ın babasıydı…” Matta 1:2a “İbrahim, İshak’ın babasıydı …” İbrahim geleceğe gidip de Yeni Antlaşma’yı okusaydı, en sevdiği ayet büyük ihtimalle bu olurdu. Tanrı, Orta Doğu’da yaşayan kısır bir adama seslenerek “Seni büyük bir ulus yapacağım” (Yaratılış 12:2-3) şeklinde bir vaatte bulunmuştu. Tanrı, tam yirmi beş yıl sonra İshak’ın doğumuyla bu vaadini yerine getirdi. İmanla…

Ne Önemi Var Ki?

“İbrahim oğlu, Davut oğlu İsa Mesih’in soy kaydı şöyledir.” Matta 1:1 Matta kitabında İsa Mesih’in, İbrahim’e kadar dayanan ve kırk iki nesil geriye giden soyağacı gibi garip bir konu başlangıç olarak seçilmiş. Bazı insanlar bu ayetleri zevkle okurken bazıları da büyük ihtimalle uykulu bir şekilde esneyerek “Ne önemi var ki?” diyordur. Açıkçası, Tanrı için önemi…

Aramızda Olup Bitenler

“Birçok kişi aramızda, olup bitenlerin tarihçesini yazmaya girişti.” Luka 1:1 Luka özverili bir insandı. Araştırmasını yapar ve görgü tanıklarıyla konuşurdu. İnsanları, bölgeleri ve tarihleri en ayrıntılı şekilde not ederdi. Eğer İsa Mesih’in hikayesi hakkında Luka ikna olmuşsa, bizim de ikna olmamamız için bir sebep yok demektir. Çünkü olabildiğince açık yazmış: “Öyle ki sana verilen bilgilerin…

Hristiyanlıkta Mezhepler

Bir Hristiyan mezhebi, temel öğretiler konusunda diğer mezheplerle görüş birliğinde olan, ancak öğretinin ikincil konularında yorum, gelenek ve yaklaşım farkları taşıyan bir Hristiyanlık dalıdır. Mezhepler bu farklarından dolayı kendilerine özgü adlarla anılırlar ve çok sayıda üyeden oluşurlar.

Asli Günah Nedir?

Biz insanlar ne yazık ki günah işliyoruz, dünyamızda günahsız bir kişi yok. Günahsız yaşamak mümkün değil. Ama, Cennet’e gitmek istiyorsak, günahsız olmamız gerekir. Burada büyük bir sorun olduğunu görebiliriz. Durumumuzu ve Tanrı’nın bizden ne istediğini daha iyi anlayabilmek için, günahın ne olduğunu anlamamız gerekir.

Üçlü Birlik Nedir?

Hristiyanlık tek tanrılı bir dindir. Çünkü Tanrı kendisinin tek gerçek ilah olduğunu Kutsal Kitap’ta açıkça belirtir. Kutsal Kitap’taki birçok ayette bu bu gerçek çeşitli yönleriyle açıklanmaktadır.  Örneğin, Eski Antlaşma’nın Yasa’nın Tekrarı adlı kitabındaki şu ayet: “Dinle ey İsrail. Tanrı’mız RAB, tek RAB’dir” (6:4). Ya da Yeni Antlaşma’da bulunan Romalılar Mektubu’ndaki 3:29-30 ayetleri: “Yoksa Tanrı yalnız…

Hristiyanlık Nedir?

Hristiyanlık İsa Mesih’i ve O’nun öğretilerini temel alan tektanrılı, dünyadaki en yaygın dindir. Hristiyanlık inancına sahip kişilere Hristiyan denir. Hristiyanlar Kutsal Kitap’a inanırlar. Hristiyan Kelimesinin Kökeni Hristiyan sözcüğünün kökeni, Mesih kelimesinin İncil’in özgün dilinde Grekçe karşılığı olan khristos (χριστός) kelimesine dayanır. Mesih sözcüğü İbranicedeki maşiah (משיח) kelimesinden gelir ve ‘başı yağla ovulmak suretiyle kutsanarak önemli…

Kilise Nedir?

Sözcük anlamı ‘topluluk’, ‘cemaat’ olan ‘kilise’ sözcüğü, farklı bağlamlarda farklı anlamlara gelebilmektedir. Gündelik konuşmada en çok, ‘bir Hristiyan topluluğunun bir araya geldiği, ibadet ettiği, tapınma amacıyla yapılmış bina’ anlamıyla kullanılır. Örneğin, ‘Arkeolojik kazılarda eski bir kilisenin kalıntıları bulundu’ gibi bir cümlede kilise sözcüğü bu anlamda kullanılmaktadır.

Sesli Vaazlar

Vaiz Hristiyanlık Nedir?Peder Ville Series Luteryen Kilisesi Topic 1. Korintliler 3:7-151619-28Başkahinin PeygamberliğiElçiler GünüElçilerin İşleri 6:8-15 ve 7:51-60Kutsal CumaKutsal PerşembeLuka 10:1-11Luka 10:38-42Luka 11:5-13Luka 14:25-33Luka 19:28-40Luka 2:33-40Matta 19:1-12Matta 21:28-32Matta 24:1-14Nasıları İsa ve MucizelerPaskalya’dan 1. PazarPaskalya’dan 2. PazarPasklaya’dan 3. PazarPasklaya’dan 4. PazarPentekost BayramıRomalılar 3:19-28Vaftizci YahyaYakup 3:1-12Yeşaya 55:1-3Yuhanna 1:6-8Yuhanna 11:21-45Yuhanna 5:1-14Yuhanna 5:22-29Yuhanna 5:22-30 Book YuhannaHezekielRomalılarLukaMarkosMattaYakupElçilerin İşleriYeşaya1.Korintliler Yuhanna 5:22-30 5…