Yuhanna Hrisostomos’u Anıyoruz

Kilisede bugün 4.yüzyılın önemli figürlerinden biri olan Yuhanna Hrisostomos’u anıyoruz. Hrisostomos Antik Yunancada altın ağızlı anlamına gelir. Üstün vaaz verme becerilerinden dolayı bu isme layık görülmüştü. Aziz Yuhanna M.S 347’de Antakya’da doğdu. Hristiyan inancını annesi Anthusa’dan öğrenmişti. Kilisede birçok farklı hizmetlerde bulundu. Rahip yardımcısı, öğretmen ve yönetim kurulu üyeliği yaptı. Vaazlarında verdiği açık mesajlardan dolayı…

Aziz Titus’u Anıyoruz

Kilisede bugün Aziz Titus anılır. Titus Grek kökenli bir imanlı, aynı zamanda Pavlus’un arkadaşıydı. Büyük ihtimalle Antakya’nın yerlilerinden olup Pavlus ve Barbaba’nın kıtlık zamanı imanlılara yardım etmek için Yeruşalim’e yaptıkları yolculukta yanlarında bulunmuştu (Elçilerin İşleri 11:29-30). Titus aynı zamanda Pavlus’un üçüncü müjde yolculuğunda da yanında olmuş, Pavlus’la Korintlileri uzlaştırmıştı (2.Korintliler 8:3-6). Pavlus Titus’u Girit’te bırakarak…

Aziz Pavlus’un Hristiyan Oluşunu Anıyoruz

Kilisede bugün Aziz Pavlus’un Hristiyan olması anılır. Pavlus daha önce Tarsus’lu Saul olarak bilinirdi. Hristiyanları yakalar, işkenceye tabi tutar, ardından da Yeruşalim’deki Yahudi mahkemelerinin önüne çıkarırdı. İlk dönem Hristiyanları arasında adı korkuyla anılırdı. Bir gün Şam’a doğru giderken bir görüm vasıtasıyla İsa Mesih ona görünmüş, ışıktan dolayı geçici körlüğe yakalanmıştı. Sonra Hananya adında bir hizmetkâr,…

Peder ve Önder Aziz Timoteos’u Anıyoruz

Kilisede bugün peder ve önder olan Aziz Timoteos anılır. Timoteos Hristiyan olan annesi Evniki ve anneannesi Lois tarafından büyütülmüştür (2. Timoteos 1:5). Pavlus onunla müjde yaymak üzere çıktığı ikinci yolculuğunda tanışmış ve kendisine yol arkadaşlığı etmesini istemiştir. Pavlus onu imanda oğlu olarak görmüştür. Aziz Timoteos güvenilir biri olduğundan, Pavlus Asya İli’nde müjde yayma görevini ona…

Aziz Petrus’un Tanrısal Bir İlhamdan Gelen Beyanını Anıyoruz

Kilisede bugün Aziz Petrus’un kendi yüreğinden değil, Tanrısal bir ilhamdan gelen beyanını anımsıyoruz. Petrus Matta 16’da İsa’nın “yaşayan Tanrı’nın Oğlu Mesih” olduğunu beyan etmesi üzerine Mesih’ten “Sen Petrus’sun ve ben kilisemi bu kayanın üzerine kuracağım” cevabını almıştır. Eski Antlaşma’daki kilisenin İbrahim kayasının üzerinde kurulu olduğu gibi Yeni Antlaşma’nın kilisesi de Petrus kayası üzerine kurulmuştur (Yeşaya…

Kayserili Aziz Basileos, Niğdeli Aziz Gregorius ve Ürgüplü Aziz Gregorius’u Anıyoruz

Kilise’de bugün peder ve din adamları olan Kayserili Aziz Basileos, Niğdeli Aziz Gregorius ve Ürgüplü Aziz Gregorius anılıyor. Bu üç adam şimdiki Türkiye sınırları içinde bulunan, Kutsal Kitap tabiriyle Anadolu İli’ndeki Kapadokya kilisesinin babaları ve önderleridir. Dördüncü yüzyılın sonlarına doğru yaşamışlardı ve Aziz Basileus ile Ürgüplü Aziz Gregorius kardeşti. Niğdeli Aziz Gregorius ise arkadaşlarıydı. M.S…

Epifanya Bayramı

Kilise’de bugün Epifanya Bayramı’nı kutluyoruz. Epifanya kelimesi “vahiy” veya “bir gerçeğin açığa çıkarılması” anlamlarına gelir. Yıldız bilimcilerin Mesih’i ziyaretiyle, yani diğer uluslara duyurulmasıyla bağdaştırılmaktadır. Yıldız bilimciler İsrail dışındaki ulusların ilk temsilcileri olarak kabul edilmektedir. İsa Mesih’te Tanrı insan bedenini almıştır; Epifanya’da da İsa Mesih’in Tanrı olarak tanınması üzerinde durulur. İsa’nın ilahi doğası üçlü birliğin açığa…

Mesih’in Sünneti Ve İsim Alma Günü

Yahudi adetlerince bir erkek çocuk, doğduktan sekiz gün sonra sünnet edilerek isim alırdı. Kilisede bugün, “Mesih’in sünneti ve İsim Alma Günü” olarak anılır ve O’nun hem isim alışını hem de sünnetini kutlarken “insan günahı için kefaret olarak belirlenmesini” hatırlarız. O’na bir melek tarafından ad verildi çünkü “Halkını günahlarından O kurtaracak”tı (Matta 1:21). İsa sünnetiyle birlikte…

Aziz Jerome Anılıyor

Kilisede bugün 345-420 arası yaşamış ve Kutsal Yazıları tercüme etmiş olan Aziz Jerome anılıyor. Hayatının ilk dönemlerinde, Roma’da okurken vaftiz edildi. Keşiş olduktan sonra hayatının beş yılını Suriye çöllerinde, Eski Antlaşma’nın dili olan İbranice’yi öğrenerek geçirdi. Peder olarak görevlendirildikten sonra Beytlehem’e taşındı. Dillere olan yatkınlığından dolayı Kutsal Kitap’ı orijinal dilleri olan İbranice, Aramice ve Yunanca’dan…

Aziz Mikail Ve Bütün Melekler Günü Kutlanır

Kilisede bugün Aziz Mikail ve bütün melekler günü kutlanır. Cebrail ile birlikte Mikail de Tanrı’nın tahtını çevreleyen başmelekler arasındadır. Mikail Vahiy, Yahuda ve Daniel kitaplarında bahsedilir. Vahiy kitabına göre Mikail ve melekleri, Şeytan ve düşmüş meleklere karşı savaşarak onları cennetten kovar. Zaferi İsa Mesih’in ölümü ve dirilişiyle Şeytan’a karşı aldığı galibiyetten gelmektedir. “Tanrımız’ın kurtarışı, gücü,…

Yunus Anılıyor

Kilisede bugün Amittay oğlu Yunus anılıyor. Asur ülkesinin başkenti Ninova halkına inançsızlıklarından dolayı Tanrı sözünü duyurmak üzere RAB tarafından görevlendirilmiştir. Tanrı’nın peygamberlik çağrısına kulak vermedeki isteksizliği kendi adını taşıdığı Kutsal Kitap’taki Yunus bölümünde anlatılmıştır. Bir balık tarafından yutulması ve karaya kusulması Yunus’un hayatında en çok bilinen anlardan biri olsa da kitapta sadece üç ayette geçer…

Aziz Matta Anılıyor

Kilisede bugün müjdeci ve 12 havariden biri olan Levi diye de bilinen Aziz Matta anılıyor. Mesih tarafından öğrencisi olmak için çağrılmış, ardından on ikilerden biri olmuştur. Vergi memuru olmasına karşın malını ve makamını bırakarak Mesih’in ardından gitmiştir. Daha sonraları bir müjdeci olmuş ve Kutsal Ruh’un esintisiyle İncil’in Matta bölümünü kaleme almıştır. İncil’in Matta bölümü, İsa…

Kutsal Haç Günü

Kilisede bugün Efendimiz İsa Mesih’in acı çektiği çarmıhı andığımız Kutsal Haç Günü’dür. Kilisenin ilk kutlamalarından biri olarak kabul edilir. Roma İmparatoru Konstantin’in annesi Helena’nın Mesih’in gerildiği çarmıhı keşfiyle anılır. Söylentilere göre kutsal mekânları ziyaret için gittiği Yeruşalim’de kazı yaparak birisinin de Mesih’in gerildiği 3 adet çarmıh bulmuştur. Dindar bir Hristiyan olarak Helena, Mesih’in yaşamının geçtiği…

Zekeriya Ve Elizabet Anılıyor

Kilisede bugün Vaftizci Yahya’nın anne babası olan Zekeriya ve Elizabet anılıyor. Zekeriya kâhin olarak tapınakta hizmet ederken melek Cebrail’in ona görünerek çocuğu olacağı müjdesini duyurması bu çocuksuz çifti çok şaşırtmıştı. Zekeriya, çok yaşlı olduğu için meleğin sözünden şüphe ettiğinden dolayı peygamberlik sözü gerçekleşene kadar dili tutuldu. Çocukları doğunca Cebrail’in de söylediği gibi Elizabet oğlunun adını…

Samuel’in Annesi Hanna’yı Anıyoruz

Kilisede bugün Samuel’in annesi, Hanna’yı anıyoruz. Hanna Eski Antlaşma karakterlerinden çok bilinen bir kadın olmamasına rağmen dualarındaki ısrarcılık ve gayretinden dolayı anılır. Çok yaşlı olmasından ötürü kısırdı lakin yılmadan Tanrı’ya bir çocuk vermesi için dua etti. RAB onun sesini işitti ve ona bir çocuk bahşetti. Çocuğunu Tanrı’ya adamak üzere söz vererek adını Samuel koydu. Samuel’i…

Nun Oğlu Yeşu Anılıyor

Kilisede bugün Musa’nın görevini sürdüren Nun oğlu Yeşu anılıyor. Kendisi İsrail halkını Ürdün Nehri’nin kuru yatağından geçirerek Kenan ülkesine ulaştırmıştır. Kurtarıcımız İsa Mesih ile aynı ismi paylaşır (İbranice’de Yeşu ve İsa aynı isimdir) ki İsa Mesih de İbrahim’in vaat çocuklarını ölümden kurtardı. Dünya yaratıldıktan sonra 2493. yılın ilk günü Musa ölünce, Yeşu İsrail halkını atalarına…

Vaftizci Yahya’nın Şehit Edilişini Anıyoruz

Kilisede bugün Vaftizci Yahya’nın Hirodes Antipas tarafından şehit edilişini anıyoruz (Markos 6:14-29). Kendisi Eski Antlaşma peygamberlerinin sonuncusu olmakla beraber Mesih için yol açarak Yeni Antlaşma’ya da zemin hazırlamıştır. Tövbe üzerine verdiği vaazlar nedeniyle tutuklanarak kafası kesildi. İsa Mesih Vaftizci Yahya’nın ölümünü duyduğunda O’ndan daha büyüğünün gelmeyeceğini söyledi (Matta 11:11) Ondan önceki peygamberlerin izini takip ederek…

Aziz Augustinus Anılır

Kilisede bugün pastör ve teolog olan Aziz Augustinus anılır. Kendisi M.S 354 yılında doğmuş olup hayatının ilk zamanları ahlaki çöküşün zirve yaptığı bir döneme denk gelmiş, hatta gayri-meşru bir çocuğu olmuştur. Annesi Monika’nın duaları ve Milano piskoposu Ambrose’nin vaazları aracılığıyla Tanrı onu İsa Mesih’e çağırdı. Hristiyan olduktan sonra sağlam öğretinin en ateşli savunucularından biri haline…

Monika’yı Anıyoruz

Kilisede bugün Aziz Augustinus’un M.S 333-387 arasında yaşamış olan annesi Monika’yı anıyoruz. Kuzey Afrika’nın yerlilerinden olup hayattaki tek gayesi çocuklarının ve özellikle de Augustinus’un ruhsal farkındalıkları olmuştur. Genç yaşta dul kalan Monika Augustinus’un Hristiyan olmasını çok istiyordu. Oğlunu önce Roma’dan başlayıp Milano’ya uzanan yolculuğunda takip etti. Milano’da oğlunun Hristiyan inancını kabullenişini görme mutluluğuna erişti. Yaptığı…

Bartalmay’ı Anıyoruz

Kilisede bugün İsa Mesih tarafından çağrılan ilk öğrencilerden biri olan Aziz Bartalmay veya diğer ismiyle Natanel, Yuhanna bölümünde bahsedilen Mesih’in ilk mucizesini gerçekleştirdiği yer olan Kana kasabasında çağrılmıştır. Filipus tarafından davet edilerek Nasıralı İsa ile tanışmıştır. Aziz Bartalmay Nasıra Celile bölgesinde olduğu için İsa’nin Mesih olduğuna inanmakta zorluk çekmişti. İsa Mesih’le tanıştıktan sonra; “Rabbî, sen…

Samuel’i Anıyoruz

Kilisede bugün M.Ö. 11. Yüzyılda yaşamış olan Eski Ahit’teki hakimlerden biri olan Samuel anılıyor. Ailesi, gençken Samuel’i kutsal hizmete adadığı için buluşma çadırında Kâhin Eli tarafından eğitim aldı. Tanrı, Eli’ye hizmet ederken Samuel’i peygamberliğe çağırdı. Samuel, Saul’u İsrail’in ilk kralı olarak atadı. Daha sonra Saul RAB’bi terk ettikten sonra Davut’u Saul’un yerini almak üzere mesh…

İshak’ı Anıyoruz

Kilisede bugün doğumundan yıllar önce babası İbrahim’e müjdelenen İshak’ı anıyoruz. İbrahim 100, karısı Sara 91 yaşındayken Tanrı, vaadini yerine getirerek onlara bir oğul verdi. Yaratılış kitabında İshak’ın başından geçen birçok olay anlatılır. Kutsal Kitap’taki hikâyeler ışığında İshak’ın günahkâr olmasına rağmen Tanrı tarafından nasıl bağışlanarak imanda tutulduğunu görüyoruz. Dua Edelim: Yüce Rabbimiz İshak aracılığıyla Mesih’in soy…